Danh sách tiểu hành tinh/196101–196200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196101 2002 TD127 04/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
196102 2002 TA133 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
196103 2002 TX133 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
196104 2002 TC134 04/10/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
196105 2002 TC137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
196106 2002 TV142 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196107 2002 TH145 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196108 2002 TX147 05/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
196109 2002 TS148 05/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196110 2002 TB157 05/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196111 2002 TM168 03/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
196112 2002 TH169 03/10/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
196113 2002 TY169 03/10/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
196114 2002 TD170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196115 2002 TN170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196116 2002 TY170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
196117 2002 TE173 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196118 2002 TY173 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
196119 2002 TO174 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
196120 2002 TA178 11/10/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
196121 2002 TW185 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
196122 2002 TL193 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
196123 2002 TN193 03/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
196124 2002 TU194 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196125 2002 TM202 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
196126 2002 TE206 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
196127 2002 TP206 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196128 2002 TQ206 04/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
196129 2002 TT210 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196130 2002 TK213 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196131 2002 TE225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196132 2002 TG231 08/10/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
196133 2002 TO238 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196134 2002 TH240 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196135 2002 TZ244 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
196136 2002 TW247 07/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196137 2002 TR248 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
196138 2002 TX253 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
196139 2002 TW261 10/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
196140 2002 TO264 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196141 2002 TL268 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
196142 2002 TB270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
196143 2002 TZ270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
196144 2002 TE274 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196145 2002 TU279 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
196146 2002 TY281 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196147 2002 TX294 13/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
196148 2002 TE317 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
196149 2002 TG319 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
196150 2002 TT337 05/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
196151 2002 UG7 28/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
196152 2002 UG9 28/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196153 2002 UO31 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
196154 2002 UH47 31/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
196155 2002 UJ51 29/10/2002 Apache Point SDSS 6,4 km MPC · JPL
196156 2002 UM61 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
196157 2002 UV61 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
196158 2002 VV8 01/11/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
196159 2002 VT17 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
196160 2002 VW26 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
196161 2002 VM37 04/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196162 2002 VW41 05/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
196163 2002 VD43 04/11/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
196164 2002 VZ46 05/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196165 2002 VV51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
196166 2002 VE54 06/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196167 2002 VO57 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
196168 2002 VW62 06/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
196169 2002 VF69 08/11/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
196170 2002 VZ80 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196171 2002 VH96 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196172 2002 VZ99 10/11/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
196173 2002 VT118 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
196174 2002 WQ11 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
196175 2002 XR2 01/12/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
196176 2002 XQ6 01/12/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
196177 2002 XY7 02/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196178 2002 XA49 10/12/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
196179 2002 XZ60 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196180 2002 XH86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196181 2002 XE116 07/12/2002 Apache Point SDSS 970 m MPC · JPL
196182 2002 YP10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196183 2002 YQ11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196184 2002 YP13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196185 2002 YB29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196186 2002 YF31 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196187 2002 YB32 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
196188 2003 AS4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,0 km MPC · JPL
196189 2003 AG28 04/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196190 2003 AC29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196191 2003 AX34 07/01/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
196192 2003 AN39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196193 2003 AD40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196194 2003 AZ43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196195 2003 AW49 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196196 2003 AU57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196197 2003 AC75 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196198 2003 AF94 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196199 2003 BA 16/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
196200 2003 BZ1 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL