Danh sách tiểu hành tinh/196701–196800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196701 2003 SC82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196702 2003 SS82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196703 2003 SR83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196704 2003 SM85 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196705 2003 SC86 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
196706 2003 SS87 17/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
196707 2003 SB89 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
196708 2003 SC92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
196709 2003 SH93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
196710 2003 SH94 18/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
196711 2003 SS97 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196712 2003 SO98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
196713 2003 SJ101 20/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196714 2003 SM102 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196715 2003 SQ102 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196716 2003 SJ103 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
196717 2003 SL104 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
196718 2003 SW104 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196719 2003 SM107 20/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
196720 2003 SB108 20/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196721 2003 SM109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
196722 2003 SV109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196723 2003 SB111 20/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
196724 2003 SD114 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
196725 2003 SY115 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196726 2003 SB118 16/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196727 2003 SB119 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196728 2003 SH119 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196729 2003 SU119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
196730 2003 SG120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
196731 2003 SP121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
196732 2003 ST121 17/09/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
196733 2003 SA122 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
196734 2003 SM125 19/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196735 2003 SG126 19/09/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
196736 Munkácsy 2003 SH127 19/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,8 km MPC · JPL
196737 2003 SX127 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
196738 2003 SC133 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
196739 2003 SZ133 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196740 2003 SF135 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196741 2003 SJ137 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
196742 2003 SO137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
196743 2003 SY137 21/09/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
196744 2003 SU139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
196745 2003 SY139 18/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
196746 2003 SU142 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
196747 2003 SY143 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196748 2003 SB144 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
196749 2003 SF144 19/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
196750 2003 SR148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
196751 2003 SL149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196752 2003 SO149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
196753 2003 SV149 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196754 2003 SM151 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
196755 2003 SQ153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
196756 2003 SU154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
196757 2003 SZ154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
196758 2003 SP155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196759 2003 SM156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
196760 2003 SO160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196761 2003 SL162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196762 2003 SP162 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196763 2003 ST162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196764 2003 SU162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
196765 2003 SM163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196766 2003 SN163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
196767 2003 SQ164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
196768 2003 ST164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
196769 2003 SX164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
196770 2003 SK167 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196771 2003 SU169 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
196772 Fritzleiber 2003 SQ170 23/09/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,2 km MPC · JPL
196773 2003 SJ171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
196774 2003 SW177 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196775 2003 SA178 19/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196776 2003 SV180 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
196777 2003 SE181 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196778 2003 SM181 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
196779 2003 SN181 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
196780 2003 SD182 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
196781 2003 SA184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196782 2003 ST184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
196783 2003 SY184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196784 2003 SN185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
196785 2003 SR186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
196786 2003 SP187 21/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
196787 2003 SY187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
196788 2003 SF188 22/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196789 2003 SA189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
196790 2003 SY190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196791 2003 SM191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
196792 2003 SA196 20/09/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
196793 2003 SL196 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196794 2003 SK197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
196795 2003 SM197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
196796 2003 SU197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
196797 2003 SU198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196798 2003 SG199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
196799 2003 SO199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196800 2003 SX200 25/09/2003 Gnosca S. Sposetti 2,8 km MPC · JPL