Danh sách tiểu hành tinh/195701–195800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195701 2002 PH28 06/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
195702 2002 PB30 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
195703 2002 PQ32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195704 2002 PH35 06/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
195705 2002 PV35 06/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195706 2002 PO36 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
195707 2002 PQ36 06/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
195708 2002 PV38 06/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195709 2002 PP40 06/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
195710 2002 PA47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195711 2002 PL47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195712 2002 PD49 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
195713 2002 PO49 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
195714 2002 PM53 08/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
195715 2002 PE57 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
195716 2002 PM57 09/08/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
195717 2002 PD58 09/08/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
195718 2002 PJ59 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
195719 2002 PV59 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195720 2002 PF61 11/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
195721 2002 PG61 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195722 2002 PK63 08/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195723 2002 PL69 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
195724 2002 PM70 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
195725 2002 PM71 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
195726 2002 PY74 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
195727 2002 PP75 08/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
195728 2002 PY75 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195729 2002 PO79 11/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195730 2002 PL80 06/08/2002 Kvistaberg UDAS 4,9 km MPC · JPL
195731 2002 PB82 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195732 2002 PC88 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195733 2002 PB90 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195734 2002 PU90 12/08/2002 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
195735 2002 PE91 13/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
195736 2002 PA92 14/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195737 2002 PQ92 14/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
195738 2002 PV92 14/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
195739 2002 PF93 14/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
195740 2002 PN95 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
195741 2002 PN98 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195742 2002 PD101 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
195743 2002 PW101 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195744 2002 PB102 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195745 2002 PS102 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195746 2002 PZ102 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195747 2002 PD103 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195748 2002 PK103 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
195749 2002 PZ103 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
195750 2002 PA104 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
195751 2002 PM104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
195752 2002 PU104 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
195753 2002 PX104 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195754 2002 PZ104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195755 2002 PB105 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
195756 2002 PO105 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
195757 2002 PO106 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195758 2002 PQ106 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195759 2002 PU106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195760 2002 PU107 13/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195761 2002 PZ111 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195762 2002 PW117 13/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195763 2002 PT118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
195764 2002 PF121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
195765 2002 PK121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
195766 2002 PT122 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
195767 2002 PN125 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195768 2002 PQ125 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
195769 2002 PO127 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195770 2002 PG129 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195771 2002 PK131 14/08/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
195772 2002 PG133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195773 2002 PD136 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195774 2002 PL137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
195775 2002 PF141 04/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
195776 2002 PJ151 08/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195777 Sheepman 2002 PP154 12/08/2002 Cerro Tololo E. Chiang, M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
195778 2002 PC156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
195779 2002 PM157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
195780 2002 PN160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
195781 2002 PL162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
195782 2002 PS162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
195783 2002 PO163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
195784 2002 PZ163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,1 km MPC · JPL
195785 2002 PA164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,7 km MPC · JPL
195786 2002 PY166 15/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195787 2002 PN168 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195788 2002 PH171 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195789 2002 PM171 07/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195790 2002 PC172 08/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195791 2002 PU172 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195792 2002 PS176 07/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195793 2002 PR179 08/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195794 2002 PJ181 15/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
195795 2002 QD2 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195796 2002 QE3 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195797 2002 QJ3 16/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195798 2002 QF4 16/08/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
195799 2002 QW7 19/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195800 2002 QD8 19/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL