Danh sách tiểu hành tinh/196401–196500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196401 2003 GM33 03/04/2003 Cerro Tololo DLS 2,2 km MPC · JPL
196402 2003 GN34 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196403 2003 GW34 07/04/2003 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
196404 2003 GO37 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196405 2003 GX37 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196406 2003 GF42 04/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,0 km MPC · JPL
196407 2003 GM46 08/04/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196408 2003 GW47 08/04/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
196409 2003 GN48 09/04/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
196410 2003 GN49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
196411 Umurhan 2003 GW51 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
196412 2003 GK54 01/04/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
196413 2003 GS54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196414 2003 GS55 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
196415 2003 HE 21/04/2003 Siding Spring R. H. McNaught 1,0 km MPC · JPL
196416 2003 HP1 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
196417 2003 HP2 21/04/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
196418 2003 HX5 24/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
196419 2003 HF9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
196420 2003 HO9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
196421 2003 HS9 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
196422 2003 HF11 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
196423 2003 HL12 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196424 2003 HJ14 26/04/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196425 2003 HA20 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
196426 2003 HB20 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196427 2003 HG20 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
196428 2003 HJ20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
196429 2003 HS20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196430 2003 HE21 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
196431 2003 HB22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
196432 2003 HA28 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196433 2003 HO28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
196434 2003 HW29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
196435 2003 HD30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
196436 2003 HL30 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196437 2003 HU31 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196438 2003 HM33 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
196439 2003 HU33 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196440 2003 HQ35 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
196441 2003 HL36 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
196442 2003 HF37 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196443 2003 HK37 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196444 2003 HQ37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196445 2003 HW37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
196446 2003 HP39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196447 2003 HO43 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196448 2003 HH44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
196449 2003 HB47 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196450 2003 HH47 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
196451 2003 HO47 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196452 2003 HO48 30/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196453 2003 HC49 30/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
196454 2003 HF50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196455 2003 HG50 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196456 2003 HJ51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
196457 2003 HG52 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196458 2003 HS52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
196459 2003 HV52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196460 2003 HF53 30/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
196461 2003 HV53 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
196462 2003 HQ54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
196463 2003 HV57 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196464 2003 HH58 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196465 2003 JG5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196466 2003 JB7 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196467 2003 JX8 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196468 2003 JH9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196469 2003 JN9 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196470 2003 JJ10 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
196471 2003 JH11 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
196472 2003 JY11 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196473 2003 JD12 05/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196474 2003 JX13 05/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196475 2003 JV15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196476 Humfernandez 2003 JU17 02/05/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,6 km MPC · JPL
196477 2003 JB18 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
196478 2003 KC 20/05/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
196479 2003 KU 21/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
196480 2003 KF1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
196481 VATT 2003 KS2 23/05/2003 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 790 m MPC · JPL
196482 2003 KW3 23/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
196483 2003 KV6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196484 2003 KK9 24/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
196485 2003 KG10 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196486 2003 KZ11 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
196487 2003 KA12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196488 2003 KM12 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
196489 2003 KC14 28/05/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
196490 2003 KB17 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
196491 2003 KJ17 26/05/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
196492 2003 KX19 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196493 2003 KB20 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
196494 2003 KF33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
196495 2003 LJ1 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
196496 2003 LB3 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196497 2003 LZ3 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
196498 2003 LY5 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196499 2003 LV6 04/06/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,9 km MPC · JPL
196500 2003 LW6 07/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL