Danh sách tiểu hành tinh/195601–195700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195601 2002 JU148 09/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195602 2002 KN1 17/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195603 2002 KO2 17/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
195604 2002 KX2 18/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195605 2002 KY9 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195606 2002 KO10 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195607 2002 KS10 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195608 2002 KO11 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195609 2002 KM13 18/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
195610 2002 LS1 02/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195611 2002 LP12 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195612 2002 LB14 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195613 2002 LQ16 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195614 2002 LG20 06/06/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
195615 2002 LN20 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195616 2002 LD25 02/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
195617 2002 LP25 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195618 2002 LA32 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195619 2002 LN37 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195620 2002 LD41 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195621 2002 LN44 04/06/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
195622 2002 LC45 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
195623 2002 LO46 11/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195624 2002 LZ50 08/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195625 2002 LQ54 08/06/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
195626 2002 LA58 14/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195627 2002 LS60 03/06/2002 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
195628 2002 LA62 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
195629 2002 MB5 16/06/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195630 2002 NE3 05/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195631 2002 NG3 05/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195632 2002 NQ3 08/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195633 2002 NM4 03/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
195634 2002 NP4 09/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
195635 2002 NB6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
195636 2002 ND8 12/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195637 2002 NM10 04/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195638 2002 NT16 07/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
195639 2002 NE24 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
195640 2002 NT27 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
195641 2002 NU27 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
195642 2002 NM28 12/07/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
195643 2002 NN29 14/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
195644 2002 NC34 14/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195645 2002 NB36 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195646 2002 NN36 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
195647 2002 NW36 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195648 2002 NV39 14/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195649 2002 NB44 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
195650 2002 NQ45 13/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195651 2002 NR58 12/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195652 2002 NV58 12/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195653 2002 NX58 12/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
195654 2002 NZ58 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
195655 2002 NO59 15/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195656 2002 NR59 09/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195657 Zhuangqining 2002 NN60 12/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195658 2002 NV61 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195659 2002 NF62 05/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195660 2002 NB63 09/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195661 2002 NH65 05/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195662 2002 NW66 08/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195663 2002 NN67 05/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195664 2002 OM 17/07/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
195665 2002 OU4 16/07/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
195666 2002 OT5 20/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195667 2002 OJ6 20/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195668 2002 OY6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195669 2002 OS9 21/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195670 2002 OZ9 21/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
195671 2002 OO14 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
195672 2002 OY17 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195673 2002 OA18 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195674 2002 OW20 22/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195675 2002 OQ22 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
195676 2002 OM23 22/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195677 2002 OQ23 22/07/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
195678 2002 OX24 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 5,6 km MPC · JPL
195679 2002 OY25 23/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
195680 2002 OG29 21/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195681 2002 OD30 21/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195682 2002 OE30 21/07/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
195683 2002 OL30 18/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195684 2002 PY 01/08/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
195685 2002 PW2 03/08/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
195686 2002 PR4 04/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
195687 2002 PT4 04/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195688 2002 PS5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195689 2002 PP8 05/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195690 2002 PF10 05/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195691 2002 PS10 05/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
195692 2002 PJ11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
195693 2002 PC12 05/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195694 2002 PX12 05/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195695 2002 PU16 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195696 2002 PM18 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
195697 2002 PR23 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
195698 2002 PC25 06/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
195699 2002 PP25 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195700 2002 PY26 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL