Danh sách tiểu hành tinh/194601–194700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194601 2001 XC129 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194602 2001 XR129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194603 2001 XX129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194604 2001 XW130 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194605 2001 XX130 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194606 2001 XG131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194607 2001 XZ131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194608 2001 XF133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194609 2001 XX133 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194610 2001 XG135 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194611 2001 XW135 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194612 2001 XF136 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194613 2001 XE139 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194614 2001 XD140 14/12/2001 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
194615 2001 XB143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194616 2001 XN147 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194617 2001 XU147 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194618 2001 XV147 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194619 2001 XQ149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194620 2001 XW149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194621 2001 XP150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194622 2001 XE151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194623 2001 XG151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194624 2001 XV152 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
194625 2001 XM154 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
194626 2001 XR154 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194627 2001 XV156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194628 2001 XJ157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194629 2001 XD158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194630 2001 XA159 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194631 2001 XE162 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
194632 2001 XJ162 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194633 2001 XF163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194634 2001 XW163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194635 2001 XG164 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194636 2001 XJ165 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194637 2001 XR165 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194638 2001 XO166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194639 2001 XX166 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194640 2001 XP168 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194641 2001 XS169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194642 2001 XH170 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
194643 2001 XO172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194644 2001 XS172 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194645 2001 XX172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194646 2001 XE173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194647 2001 XV173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194648 2001 XQ175 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194649 2001 XS175 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194650 2001 XB176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194651 2001 XE177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194652 2001 XL177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194653 2001 XS177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194654 2001 XY177 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
194655 2001 XG180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194656 2001 XK180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
194657 2001 XQ180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194658 2001 XR180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194659 2001 XX180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194660 2001 XA181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194661 2001 XH181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194662 2001 XL183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194663 2001 XP184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194664 2001 XV185 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194665 2001 XN186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194666 2001 XL187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194667 2001 XB190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194668 2001 XL190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194669 2001 XW192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194670 2001 XN193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194671 2001 XT193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194672 2001 XA194 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194673 2001 XQ195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194674 2001 XR195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194675 2001 XP197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194676 2001 XY197 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194677 2001 XP198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194678 2001 XK199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194679 2001 XA202 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194680 2001 XJ204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194681 2001 XX204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194682 2001 XG214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194683 2001 XA215 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
194684 2001 XR215 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194685 2001 XQ217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194686 2001 XT220 15/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194687 2001 XZ220 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194688 2001 XK221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194689 2001 XE224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194690 2001 XY224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194691 2001 XU225 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194692 2001 XS226 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194693 2001 XB227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194694 2001 XF227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194695 2001 XW227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194696 2001 XG228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194697 2001 XO229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194698 2001 XD231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194699 2001 XZ231 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194700 2001 XL232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL