Danh sách tiểu hành tinh/195401–195500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195401 2002 GO21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195402 2002 GV21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195403 2002 GU22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
195404 2002 GY23 15/04/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
195405 Lentyler 2002 GQ27 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
195406 2002 GT35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
195407 2002 GJ37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
195408 2002 GW37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
195409 2002 GK38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
195410 2002 GO38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
195411 2002 GX38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
195412 2002 GF39 04/04/2002 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
195413 2002 GC40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195414 2002 GF40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195415 2002 GJ40 04/04/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
195416 2002 GA41 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
195417 2002 GQ42 04/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195418 2002 GU42 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195419 2002 GL43 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195420 2002 GT43 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195421 2002 GW44 04/04/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
195422 2002 GN46 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
195423 2002 GQ46 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
195424 2002 GN49 05/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195425 2002 GL50 05/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195426 2002 GU51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195427 2002 GY51 05/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195428 2002 GW54 05/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195429 2002 GQ58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
195430 2002 GP60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
195431 2002 GM61 08/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
195432 2002 GY61 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195433 2002 GP64 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195434 2002 GL65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
195435 2002 GY65 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195436 2002 GV66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195437 2002 GZ67 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
195438 2002 GR69 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195439 2002 GQ72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
195440 2002 GB73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
195441 2002 GN73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
195442 2002 GT75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195443 2002 GF76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
195444 2002 GG77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
195445 2002 GQ78 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
195446 2002 GH79 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195447 2002 GY81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195448 2002 GD82 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195449 2002 GZ84 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195450 2002 GA85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195451 2002 GX85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195452 2002 GQ90 08/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
195453 2002 GA92 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
195454 2002 GP92 09/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
195455 2002 GH93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
195456 2002 GR93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195457 2002 GE94 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195458 2002 GC95 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195459 2002 GE99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
195460 2002 GA103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195461 2002 GD104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195462 2002 GL104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195463 2002 GS104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195464 2002 GT104 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195465 2002 GH111 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195466 2002 GR112 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
195467 2002 GT114 11/04/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195468 2002 GM115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195469 2002 GY115 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195470 2002 GY118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
195471 2002 GV119 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195472 2002 GF124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195473 2002 GY125 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195474 2002 GL126 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195475 2002 GQ126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195476 2002 GT127 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195477 2002 GK129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195478 2002 GV129 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195479 2002 GX130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195480 2002 GK132 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195481 2002 GO132 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195482 2002 GF134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195483 2002 GV137 12/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195484 2002 GH139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
195485 2002 GG142 13/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195486 2002 GP145 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195487 2002 GF146 13/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
195488 2002 GB149 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
195489 2002 GH150 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195490 2002 GO150 14/04/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
195491 2002 GR151 14/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
195492 2002 GO160 15/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195493 2002 GK161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
195494 2002 GP162 14/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195495 2002 GY162 14/04/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
195496 2002 GM164 14/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195497 2002 GL165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195498 2002 GX168 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195499 2002 GJ169 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195500 2002 GK170 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL