Danh sách tiểu hành tinh/195301–195400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195301 2002 EH94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195302 2002 EK94 14/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
195303 2002 EW95 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195304 2002 EJ96 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
195305 2002 EX96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
195306 2002 EF100 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
195307 2002 EC102 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195308 2002 EK106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
195309 2002 EY106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
195310 2002 ES108 09/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
195311 2002 EN109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
195312 2002 EW109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
195313 2002 ED112 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
195314 2002 EU112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
195315 2002 EF113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
195316 2002 EL113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
195317 2002 ES114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
195318 2002 EE116 11/03/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
195319 2002 EV116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
195320 2002 EY116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
195321 2002 EQ117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
195322 2002 EF121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
195323 2002 EL123 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
195324 2002 EO123 12/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
195325 2002 EH126 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195326 2002 ES127 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195327 2002 EY127 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195328 2002 EG128 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195329 2002 EN128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195330 2002 EO128 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195331 2002 EP128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195332 2002 EZ132 13/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195333 2002 EE135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195334 2002 EG135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
195335 2002 EZ135 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195336 2002 EV139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
195337 2002 EG142 12/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
195338 2002 EW142 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195339 2002 EF143 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195340 2002 EM146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
195341 2002 ER146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
195342 2002 EQ147 15/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195343 2002 EH148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
195344 2002 ER150 15/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195345 2002 EP151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
195346 2002 ET151 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195347 2002 EV151 15/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195348 2002 EX152 15/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
195349 2002 EC154 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195350 2002 EA155 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195351 2002 EH157 13/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
195352 2002 EB160 06/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
195353 2002 FB1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
195354 2002 FG5 20/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
195355 2002 FS8 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195356 2002 FV8 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195357 2002 FW9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195358 2002 FH10 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195359 2002 FJ10 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195360 2002 FF13 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195361 2002 FO13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195362 2002 FH15 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
195363 2002 FF24 18/03/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
195364 2002 FH25 19/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195365 2002 FM25 19/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195366 2002 FS26 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195367 2002 FJ27 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
195368 2002 FR28 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
195369 2002 FZ29 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195370 2002 FF30 20/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195371 2002 FS31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
195372 2002 FY31 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
195373 2002 FH32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
195374 2002 FX32 21/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195375 2002 FY32 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
195376 2002 FD34 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195377 2002 FT37 31/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195378 2002 FV37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195379 2002 FD40 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195380 2002 GY 03/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
195381 2002 GL1 02/04/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
195382 2002 GY4 10/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195383 2002 GJ5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195384 2002 GP6 09/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
195385 2002 GN7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
195386 2002 GY7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
195387 2002 GN8 04/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195388 2002 GK9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
195389 2002 GQ9 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195390 2002 GJ10 05/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
195391 2002 GV10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195392 2002 GJ11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
195393 2002 GK12 14/04/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
195394 2002 GF14 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195395 2002 GU14 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195396 2002 GH15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195397 2002 GB16 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195398 2002 GV17 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195399 2002 GK20 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
195400 2002 GO20 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL