Danh sách tiểu hành tinh/194401–194500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194401 2001 VS24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194402 2001 VK26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194403 2001 VM27 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194404 2001 VP30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194405 2001 VA33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194406 2001 VB33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194407 2001 VG33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194408 2001 VR35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194409 2001 VV35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194410 2001 VA38 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194411 2001 VG40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194412 2001 VJ46 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
194413 2001 VS46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194414 2001 VZ50 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
194415 2001 VN53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194416 2001 VO56 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194417 2001 VW56 10/11/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
194418 2001 VG57 10/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194419 2001 VH59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194420 2001 VY59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194421 2001 VM61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
194422 2001 VR61 10/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
194423 2001 VC62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194424 2001 VV62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194425 2001 VK65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194426 2001 VF66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194427 2001 VZ68 11/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194428 2001 VY70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194429 2001 VR71 10/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
194430 2001 VO77 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
194431 2001 VP80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194432 2001 VJ82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194433 2001 VY82 10/11/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
194434 2001 VH83 10/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194435 2001 VF86 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194436 2001 VQ87 15/11/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
194437 2001 VP88 15/11/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
194438 2001 VF100 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194439 2001 VD106 12/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194440 2001 VU107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194441 2001 VV108 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194442 2001 VB110 12/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194443 2001 VN110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194444 2001 VV111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194445 2001 VX111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194446 2001 VX112 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194447 2001 VP113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194448 2001 VA114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194449 2001 VP115 12/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194450 2001 VF116 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194451 2001 VC117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194452 2001 VG117 12/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194453 2001 VK117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194454 2001 VW117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194455 2001 VO120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194456 2001 VT120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194457 2001 VX123 09/11/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
194458 2001 VX124 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194459 2001 WE2 20/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
194460 2001 WO2 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194461 2001 WF3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194462 2001 WZ3 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
194463 2001 WL7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194464 2001 WU9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194465 2001 WJ11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194466 2001 WO11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194467 2001 WU11 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
194468 2001 WY11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194469 2001 WB14 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194470 2001 WF15 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
194471 2001 WF19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194472 2001 WJ19 17/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194473 2001 WQ21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194474 2001 WT25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194475 2001 WF27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194476 2001 WT27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194477 2001 WP33 17/11/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194478 2001 WW34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194479 2001 WE35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194480 2001 WY36 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194481 2001 WA37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194482 2001 WG39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194483 2001 WR45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194484 2001 WT46 19/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194485 2001 WW46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194486 2001 WN47 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
194487 2001 WM53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194488 2001 WC55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194489 2001 WS55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194490 2001 WJ59 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194491 2001 WQ60 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194492 2001 WV63 19/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194493 2001 WY64 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194494 2001 WN72 20/11/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
194495 2001 WS73 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194496 2001 WY77 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194497 2001 WT80 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194498 2001 WO81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194499 2001 WX81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194500 2001 WF82 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL