Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/193801–193900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193801 2001 PV13 14/08/2001 Emerald Lane L. Ball 700 m MPC · JPL
193802 2001 PS17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
193803 2001 PF19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193804 2001 PQ20 10/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
193805 2001 PA21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
193806 2001 PO21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193807 2001 PM22 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
193808 2001 PK23 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
193809 2001 PQ27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
193810 2001 PA39 11/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
193811 2001 PP42 12/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193812 2001 PV50 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193813 2001 PM52 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
193814 2001 PV57 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
193815 2001 PW57 14/08/2001 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
193816 2001 PM65 12/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
193817 2001 PR65 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193818 2001 QH 16/08/2001 San Marcello L. Tesi, G. Forti 1,2 km MPC · JPL
193819 2001 QE8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193820 2001 QV9 16/08/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
193821 2001 QN17 16/08/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
193822 2001 QD20 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193823 2001 QL26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193824 2001 QO26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193825 2001 QT27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193826 2001 QM32 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
193827 2001 QX34 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193828 2001 QC35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193829 2001 QX38 16/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193830 2001 QS41 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193831 2001 QU42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193832 2001 QW42 16/08/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193833 2001 QG43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193834 2001 QQ43 16/08/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
193835 2001 QZ47 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193836 2001 QG48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193837 2001 QQ52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193838 2001 QQ55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193839 2001 QM56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193840 2001 QC59 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193841 2001 QJ63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193842 2001 QX67 19/08/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
193843 2001 QU72 20/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193844 2001 QR81 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193845 2001 QL100 21/08/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
193846 2001 QZ103 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193847 2001 QG109 20/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193848 2001 QL109 20/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
193849 2001 QK111 26/08/2001 Eskridge Farpoint Obs. 1,1 km MPC · JPL
193850 2001 QT112 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193851 2001 QM114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193852 2001 QS114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193853 2001 QY115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193854 2001 QH117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193855 2001 QZ120 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193856 2001 QX123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193857 2001 QY125 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193858 2001 QD127 20/08/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
193859 2001 QZ128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193860 2001 QT133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193861 2001 QD137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193862 2001 QK141 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
193863 2001 QY141 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193864 2001 QA142 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193865 2001 QS142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 850 m MPC · JPL
193866 2001 QC143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
193867 2001 QO145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
193868 2001 QC149 21/08/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
193869 2001 QD153 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
193870 2001 QF154 29/08/2001 Ondřejov M. Wolf, L. Kotková 1,1 km MPC · JPL
193871 2001 QA156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193872 2001 QO156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
193873 2001 QX157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193874 2001 QA161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193875 2001 QW161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193876 2001 QW166 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193877 2001 QF174 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193878 2001 QT178 27/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193879 2001 QQ179 25/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
193880 2001 QE180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
193881 2001 QT180 26/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193882 2001 QW182 17/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
193883 2001 QC183 27/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
193884 2001 QZ186 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
193885 2001 QN201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
193886 2001 QO202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193887 2001 QO203 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193888 2001 QL206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
193889 2001 QW208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193890 2001 QK215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193891 2001 QM215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193892 2001 QZ215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193893 2001 QF218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193894 2001 QH225 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
193895 2001 QJ226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193896 2001 QX229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193897 2001 QF230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
193898 2001 QK230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193899 2001 QY230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
193900 2001 QE234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL