Danh sách tiểu hành tinh/194501–194600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194501 2001 WJ85 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
194502 2001 WE87 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194503 2001 WM87 19/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194504 2001 WX87 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194505 2001 WO88 19/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194506 2001 WD90 21/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194507 2001 WR92 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194508 2001 WF99 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194509 2001 WZ99 21/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194510 2001 WV100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
194511 2001 WY101 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
194512 2001 XR 07/12/2001 Eskridge G. Hug 6,4 km MPC · JPL
194513 2001 XR2 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194514 2001 XS6 09/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
194515 2001 XV6 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194516 2001 XD8 08/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194517 2001 XZ8 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194518 2001 XC9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194519 2001 XD11 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194520 2001 XL12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194521 2001 XA13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194522 2001 XF14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194523 2001 XC17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194524 2001 XO17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194525 2001 XV17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194526 2001 XJ20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194527 2001 XX20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194528 2001 XR25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194529 2001 XV32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
194530 2001 XQ34 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194531 2001 XD37 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194532 2001 XD40 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194533 2001 XP40 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194534 2001 XT41 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194535 2001 XN45 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194536 2001 XO47 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194537 2001 XB49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194538 2001 XC49 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194539 2001 XP49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194540 2001 XP51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194541 2001 XU52 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194542 2001 XZ60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194543 2001 XW63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194544 2001 XO65 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194545 2001 XN66 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194546 2001 XH67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194547 2001 XT67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194548 2001 XC72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194549 2001 XE72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194550 2001 XW73 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194551 2001 XM74 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194552 2001 XU74 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194553 2001 XK76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194554 2001 XZ76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194555 2001 XE77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194556 2001 XF79 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194557 2001 XR79 11/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194558 2001 XZ80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194559 2001 XY82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194560 2001 XK84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194561 2001 XF88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
194562 2001 XS89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194563 2001 XU89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194564 2001 XY89 10/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
194565 2001 XC91 10/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194566 2001 XH91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194567 2001 XR91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194568 2001 XT91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194569 2001 XQ92 10/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194570 2001 XS92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194571 2001 XL93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194572 2001 XR94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194573 2001 XY94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194574 2001 XB95 10/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194575 2001 XR95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194576 2001 XP97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194577 2001 XP98 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
194578 2001 XQ98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194579 2001 XX101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194580 2001 XY102 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194581 2001 XK104 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
194582 2001 XG106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194583 2001 XK107 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194584 2001 XU107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194585 2001 XS108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194586 2001 XK110 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194587 2001 XD111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194588 2001 XH111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194589 2001 XV114 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194590 2001 XA117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194591 2001 XE117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194592 2001 XH117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194593 2001 XL118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194594 2001 XW118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194595 2001 XB119 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194596 2001 XG120 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194597 2001 XL121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194598 2001 XQ124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194599 2001 XT124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194600 2001 XW127 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL