Danh sách tiểu hành tinh/193501–193600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193501 2000 YL23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
193502 2000 YR24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
193503 2000 YC27 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
193504 2000 YH36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193505 2000 YP36 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193506 2000 YY38 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193507 2000 YF40 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193508 2000 YG46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193509 2000 YV46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193510 2000 YL50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193511 2000 YS50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193512 2000 YG52 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193513 2000 YG53 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193514 2000 YA55 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193515 2000 YU55 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193516 2000 YL57 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193517 2000 YR57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193518 2000 YA59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193519 2000 YP60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193520 2000 YS60 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193521 2000 YG63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193522 2000 YL66 30/12/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
193523 2000 YE73 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193524 2000 YZ74 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193525 2000 YL80 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193526 2000 YB83 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193527 2000 YU83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193528 2000 YB86 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193529 2000 YV86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193530 2000 YM91 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193531 2000 YZ91 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193532 2000 YC96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193533 2000 YD97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193534 2000 YQ109 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
193535 2000 YS109 30/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
193536 2000 YT109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193537 2000 YU112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193538 2000 YX112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193539 2000 YJ113 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193540 2000 YN113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193541 2000 YO113 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193542 2000 YC114 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193543 2000 YT115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193544 2000 YL117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193545 2000 YN117 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
193546 2000 YJ120 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193547 2000 YY120 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193548 2000 YD121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193549 2000 YE122 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
193550 2000 YM125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
193551 2000 YX125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
193552 2000 YR126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
193553 2000 YF132 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193554 2000 YH133 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193555 2000 YL136 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193556 2000 YX139 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
193557 2001 AS3 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193558 2001 AA4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193559 2001 AM4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193560 2001 AW10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193561 2001 AG11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193562 2001 AZ11 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
193563 2001 AO12 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
193564 2001 AW15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193565 2001 AJ27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193566 2001 AR30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193567 2001 AE32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193568 2001 AO33 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193569 2001 AB34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193570 2001 AR36 05/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
193571 2001 AG40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193572 2001 AW40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
193573 2001 AM42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
193574 2001 BB 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
193575 2001 BF 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
193576 2001 BG 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
193577 2001 BY1 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
193578 2001 BH2 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
193579 2001 BS2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193580 2001 BM6 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193581 2001 BW9 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
193582 2001 BF11 16/01/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
193583 2001 BG21 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193584 2001 BL22 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193585 2001 BB26 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193586 2001 BT37 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193587 2001 BQ38 23/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
193588 2001 BE40 18/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
193589 2001 BS42 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193590 2001 BQ45 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193591 2001 BV45 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193592 2001 BN46 21/01/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
193593 2001 BR46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193594 2001 BQ49 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193595 2001 BK55 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193596 2001 BV60 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193597 2001 BO63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193598 2001 BF65 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193599 2001 BJ66 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193600 2001 BO67 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL