Danh sách tiểu hành tinh/194001–194100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194001 2001 RV155 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
194002 2001 SG1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 870 m MPC · JPL
194003 2001 SP2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
194004 2001 SB5 18/09/2001 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
194005 2001 SH5 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194006 2001 SG10 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 300 m MPC · JPL
194007 2001 SX12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194008 2001 SE17 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
194009 2001 SE18 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194010 2001 SC19 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
194011 2001 SX20 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194012 2001 SX25 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194013 2001 SO27 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194014 2001 SS28 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194015 2001 SK29 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194016 2001 SR30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194017 2001 SF33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194018 2001 SD34 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194019 2001 SQ34 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194020 2001 SF36 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194021 2001 SG36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194022 2001 SC38 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
194023 2001 SW39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194024 2001 SJ40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194025 2001 SN50 16/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
194026 2001 SG51 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194027 2001 SH58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194028 2001 SQ62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194029 2001 SK64 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194030 2001 SN70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194031 2001 SQ75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
194032 2001 SV77 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194033 2001 SD78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194034 2001 SU78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194035 2001 SU81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194036 2001 SA84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194037 2001 SW84 20/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
194038 2001 SV87 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
194039 2001 SF88 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194040 2001 SY91 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194041 2001 SZ93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194042 2001 SL95 20/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194043 2001 SJ98 20/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194044 2001 SV98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194045 2001 SV99 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
194046 2001 SB100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194047 2001 ST100 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194048 2001 SK102 20/09/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
194049 2001 SD105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194050 2001 SF105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194051 2001 SV106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194052 2001 SY106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194053 2001 SX116 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194054 2001 SX117 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194055 2001 SS118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194056 2001 SW121 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194057 2001 SX122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194058 2001 SA123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194059 2001 SY123 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194060 2001 SQ125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194061 2001 SS125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194062 2001 SS126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194063 2001 SL128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194064 2001 SG129 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
194065 2001 SX129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194066 2001 SE130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194067 2001 SQ139 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
194068 2001 SB140 16/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
194069 2001 SP141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194070 2001 SM142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194071 2001 SL144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194072 2001 SO144 16/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
194073 2001 SY144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194074 2001 SO145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194075 2001 SW146 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
194076 2001 SP148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194077 2001 SN149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194078 2001 SW150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194079 2001 SB153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194080 2001 SE156 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194081 2001 SM156 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194082 2001 SK157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194083 2001 SP159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194084 2001 SP163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194085 2001 SG166 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194086 2001 SP167 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194087 2001 ST168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194088 2001 SQ171 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194089 2001 SE174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194090 2001 SH176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194091 2001 SH182 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194092 2001 SG186 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194093 2001 SA199 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194094 2001 SG201 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194095 2001 SS204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194096 2001 SS206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194097 2001 SB207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194098 2001 SV208 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194099 2001 SW208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194100 2001 SG210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL