Danh sách tiểu hành tinh/193001–193100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193001 2000 DZ114 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193002 2000 DZ116 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
193003 2000 EO2 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193004 2000 EJ5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
193005 2000 ER5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
193006 2000 ES9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193007 2000 ER11 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
193008 2000 EH16 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193009 2000 EA18 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193010 2000 EJ18 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193011 2000 EO19 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
193012 2000 EV25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
193013 2000 EP26 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193014 2000 EC33 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193015 2000 EN37 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193016 2000 EQ38 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
193017 2000 EF42 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193018 2000 EV42 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
193019 2000 EX42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193020 2000 EE51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193021 2000 EU52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
193022 2000 EA57 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193023 2000 ET57 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193024 2000 ET60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193025 2000 EQ61 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193026 2000 EJ66 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193027 2000 EX67 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193028 2000 EX70 10/03/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
193029 2000 EB74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
193030 2000 EU74 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
193031 2000 EV76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193032 2000 ED80 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193033 2000 EV91 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
193034 2000 ED115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
193035 2000 EH127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
193036 2000 EP127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193037 2000 ET128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
193038 2000 ER130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193039 2000 ES133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
193040 2000 EC160 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193041 2000 ER160 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193042 2000 EO162 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193043 2000 EF174 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
193044 2000 FL2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
193045 2000 FE6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
193046 2000 FS8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
193047 2000 FW11 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
193048 2000 FW14 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193049 2000 FJ27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
193050 2000 FS28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
193051 2000 FB29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193052 2000 FE33 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193053 2000 FE39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193054 2000 FR43 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
193055 2000 FJ45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193056 2000 FY50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
193057 2000 FR51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
193058 2000 FE64 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
193059 2000 FS66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
193060 2000 GL 02/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
193061 2000 GP 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193062 2000 GJ5 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193063 2000 GF7 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193064 2000 GD9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193065 2000 GB12 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
193066 2000 GW13 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193067 2000 GZ13 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
193068 2000 GE15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193069 2000 GS17 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193070 2000 GB21 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193071 2000 GJ23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193072 2000 GF24 05/04/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193073 2000 GN25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193074 2000 GF26 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
193075 2000 GX29 05/04/2000 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
193076 2000 GT30 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193077 2000 GV30 05/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
193078 2000 GB31 05/04/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
193079 2000 GD34 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193080 2000 GW36 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193081 2000 GZ36 05/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
193082 2000 GS37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193083 2000 GD44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193084 2000 GA53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193085 2000 GO63 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193086 2000 GP64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193087 2000 GW73 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
193088 2000 GV74 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193089 2000 GE76 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
193090 2000 GF80 06/04/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193091 2000 GP80 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193092 2000 GN99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193093 2000 GJ103 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193094 2000 GT110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193095 2000 GB112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193096 2000 GD113 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193097 2000 GE115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193098 2000 GM118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
193099 2000 GW119 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
193100 2000 GN121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL