Danh sách tiểu hành tinh/194101–194200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194101 2001 SE212 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
194102 2001 SX212 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194103 2001 SW214 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194104 2001 SF215 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194105 2001 SJ222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194106 2001 SY223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194107 2001 SG225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194108 2001 SH230 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194109 2001 SX231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194110 2001 SW233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194111 2001 SK236 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
194112 2001 SF237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194113 2001 SU243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194114 2001 SB249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194115 2001 SL249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194116 2001 SS250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194117 2001 SV253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194118 2001 SM257 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194119 2001 SN258 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194120 2001 SE261 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194121 2001 SO261 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194122 2001 SU262 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194123 2001 SA263 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194124 2001 SD263 25/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
194125 2001 SV266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
194126 2001 SG276 26/09/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 980 m MPC · JPL
194127 2001 SF281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
194128 2001 SP281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
194129 2001 SO285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194130 2001 SJ293 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194131 2001 SE299 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
194132 2001 SX300 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194133 2001 SG301 20/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
194134 2001 SY312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194135 2001 SJ314 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194136 2001 SD315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194137 2001 SF315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194138 2001 SX318 21/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194139 2001 SQ321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194140 2001 ST323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194141 2001 SB324 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194142 2001 SW324 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
194143 2001 SP326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
194144 2001 SE328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
194145 2001 SC337 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194146 2001 SE337 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194147 2001 SW349 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
194148 2001 SP350 26/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 920 m MPC · JPL
194149 2001 TJ 06/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
194150 2001 TF4 07/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
194151 2001 TT6 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
194152 2001 TW7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
194153 2001 TW9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194154 2001 TA10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194155 2001 TE11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194156 2001 TL11 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194157 2001 TK12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194158 2001 TH16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194159 2001 TN18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
194160 2001 TO18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
194161 2001 TQ19 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194162 2001 TK22 13/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194163 2001 TV22 13/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
194164 2001 TE23 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194165 2001 TQ26 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194166 2001 TC28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194167 2001 TC31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194168 2001 TA32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194169 2001 TC32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194170 2001 TG36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194171 2001 TW37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194172 2001 TU38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194173 2001 TM44 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194174 2001 TY49 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194175 2001 TB51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194176 2001 TR51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194177 2001 TD53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194178 2001 TF54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194179 2001 TY57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194180 2001 TF59 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194181 2001 TN59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194182 2001 TC60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194183 2001 TJ62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194184 2001 TM63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194185 2001 TV65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194186 2001 TE66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194187 2001 TH69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194188 2001 TV69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194189 2001 TQ70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194190 2001 TU73 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194191 2001 TG75 13/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
194192 2001 TE78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194193 2001 TA81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194194 2001 TL81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194195 2001 TK82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194196 2001 TV82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194197 2001 TN85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194198 2001 TX85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194199 2001 TE88 14/10/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
194200 2001 TS90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL