Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/193701–193800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193701 2001 FH58 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193702 2001 FS62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193703 2001 FX63 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193704 2001 FQ65 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193705 2001 FT69 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193706 2001 FB75 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
193707 2001 FK79 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193708 2001 FE80 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193709 2001 FG82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193710 2001 FT82 23/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193711 2001 FC83 24/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193712 2001 FO84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
193713 2001 FG87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
193714 2001 FA90 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193715 2001 FP91 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
193716 2001 FF100 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
193717 2001 FP102 17/03/2001 Eskridge Farpoint Obs. 3,9 km MPC · JPL
193718 2001 FW106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
193719 2001 FY106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
193720 2001 FE107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
193721 2001 FN107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
193722 2001 FR111 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193723 2001 FP112 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
193724 2001 FT113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
193725 2001 FR114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
193726 2001 FQ139 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
193727 2001 FS139 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
193728 2001 FJ149 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193729 2001 FZ153 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193730 2001 FE156 26/03/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
193731 2001 FY162 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193732 2001 FF168 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
193733 2001 FX169 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
193734 2001 FY179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
193735 2001 FD180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
193736 Henrythroop 2001 FQ182 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
193737 2001 FY185 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193738 2001 FT186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
193739 2001 FQ187 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
193740 2001 FK188 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193741 2001 HY19 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
193742 2001 HE33 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193743 2001 HG54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
193744 2001 HW56 24/04/2001 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
193745 2001 HX58 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
193746 2001 JB3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
193747 2001 JZ3 15/05/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
193748 2001 JS9 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
193749 2001 KG 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193750 2001 KC3 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
193751 2001 KH9 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
193752 2001 KR15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193753 2001 KB25 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193754 2001 KH31 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193755 2001 KP40 23/05/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
193756 2001 KA51 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
193757 2001 KV60 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
193758 2001 KN66 23/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
193759 2001 KG72 24/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
193760 2001 KY73 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
193761 2001 KB74 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
193762 2001 KO74 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193763 2001 LF12 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
193764 2001 LG13 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193765 2001 MQ 17/06/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
193766 2001 MW1 18/06/2001 Wise Wise Obs. 1,8 km MPC · JPL
193767 2001 ME13 23/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193768 2001 MW16 27/06/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
193769 2001 MH23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193770 2001 NK 09/07/2001 Needville Needville Obs. 920 m MPC · JPL
193771 2001 NW2 12/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
193772 2001 NK4 13/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
193773 2001 OX 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193774 2001 OK5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
193775 2001 OL5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
193776 2001 OT11 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
193777 2001 OG15 18/07/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
193778 2001 OM16 22/07/2001 Jonathan B. Postel V. Pozzoli 1,0 km MPC · JPL
193779 2001 OT17 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193780 2001 OX24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193781 2001 OR25 18/07/2001 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
193782 2001 OA34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193783 2001 OT34 19/07/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
193784 2001 OT40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193785 2001 OX44 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193786 2001 OP48 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
193787 2001 OJ51 21/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
193788 2001 OZ53 21/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
193789 2001 OB59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193790 2001 OL72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193791 2001 OE73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193792 2001 OB79 26/07/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
193793 2001 OR79 27/07/2001 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
193794 2001 OB87 29/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
193795 2001 OF98 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193796 2001 OB104 30/07/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193797 2001 OO106 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193798 2001 PF8 11/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
193799 2001 PE12 11/08/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
193800 2001 PM12 12/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL