Danh sách tiểu hành tinh/192701–192800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192701 1999 TB63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192702 1999 TR67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192703 1999 TD77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192704 1999 TQ78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192705 1999 TN81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192706 1999 TX90 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192707 1999 TM94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
192708 1999 TW102 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
192709 1999 TM105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192710 1999 TF107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192711 1999 TJ107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192712 1999 TC112 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192713 1999 TB124 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192714 1999 TN125 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192715 1999 TP127 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192716 1999 TL130 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192717 1999 TJ133 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192718 1999 TM138 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192719 1999 TT138 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192720 1999 TA140 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192721 1999 TH145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192722 1999 TW145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192723 1999 TS149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192724 1999 TF157 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
192725 1999 TZ159 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192726 1999 TJ161 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192727 1999 TS169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192728 1999 TU169 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
192729 1999 TR182 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192730 1999 TR188 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192731 1999 TG190 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192732 1999 TF192 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192733 1999 TV192 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
192734 1999 TD193 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192735 1999 TK193 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
192736 1999 TQ201 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192737 1999 TR205 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
192738 1999 TU212 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192739 1999 TZ213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
192740 1999 TF214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192741 1999 TX214 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
192742 1999 TL215 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192743 1999 TG225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192744 1999 TQ225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192745 1999 TO226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192746 1999 TT237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
192747 1999 TX242 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192748 1999 TX249 09/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
192749 1999 TN251 09/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
192750 1999 TB254 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192751 1999 TF255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192752 1999 TH256 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192753 1999 TD259 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192754 1999 TU262 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192755 1999 TL265 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
192756 1999 TQ268 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
192757 1999 TH270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192758 1999 TU271 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192759 1999 TK280 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
192760 1999 TH289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192761 1999 TR292 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
192762 1999 TR293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192763 1999 TW297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192764 1999 TF302 03/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
192765 1999 TV313 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192766 1999 TH315 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192767 1999 TV319 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192768 1999 TB320 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192769 1999 TF321 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192770 1999 TB322 08/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
192771 1999 UY6 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192772 1999 UH11 31/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
192773 1999 UB12 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192774 1999 UY12 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
192775 1999 UE16 29/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
192776 1999 UQ16 29/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
192777 1999 UU17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192778 1999 UW19 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192779 1999 UO24 28/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
192780 1999 UY24 28/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
192781 1999 UG25 28/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
192782 1999 UU25 30/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
192783 1999 UV26 30/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
192784 1999 UH27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192785 1999 UK30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192786 1999 UW30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192787 1999 UE34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
192788 1999 UH34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192789 1999 UA35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192790 1999 UC35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192791 1999 UX41 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192792 1999 UT45 31/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
192793 1999 UT54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192794 1999 UY54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192795 1999 UX55 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192796 1999 UR56 28/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
192797 1999 US56 28/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
192798 1999 UV58 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192799 1999 VB1 04/11/1999 Powell Powell Obs. 2,7 km MPC · JPL
192800 1999 VZ3 01/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL