Danh sách tiểu hành tinh/191401–191500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191401 2003 SZ73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
191402 2003 SM76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
191403 2003 SB78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
191404 2003 SZ79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
191405 2003 SZ81 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
191406 2003 SD82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
191407 2003 SJ86 16/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
191408 2003 SP86 16/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191409 2003 SJ88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
191410 2003 SS92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
191411 2003 SW93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
191412 2003 SX103 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191413 2003 SQ104 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
191414 2003 SW109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
191415 2003 SA110 20/09/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
191416 2003 SZ119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
191417 2003 SU137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
191418 2003 SW138 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
191419 2003 SZ138 21/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
191420 2003 SN139 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191421 2003 SM146 20/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
191422 2003 SW146 20/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
191423 2003 SX146 20/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
191424 2003 SA147 20/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
191425 2003 SO148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
191426 2003 SR149 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191427 2003 SC154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
191428 2003 SC155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
191429 2003 SL157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
191430 2003 SH159 21/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
191431 2003 SZ159 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191432 2003 SJ163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
191433 2003 SW168 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
191434 2003 SZ172 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191435 2003 SX175 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191436 2003 SD177 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191437 2003 SR177 18/09/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
191438 2003 SP178 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
191439 2003 SE182 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
191440 2003 SO182 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
191441 2003 ST185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
191442 2003 SG189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
191443 2003 SG192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
191444 2003 SV193 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191445 2003 SG194 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
191446 2003 SK199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
191447 2003 SV201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
191448 2003 SC203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
191449 2003 ST208 23/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191450 2003 SU210 23/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191451 2003 SD212 25/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
191452 2003 SL216 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
191453 2003 SZ217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
191454 2003 SD221 28/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
191455 2003 ST225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191456 2003 SR226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191457 2003 ST231 24/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
191458 2003 SS236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191459 2003 SL254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
191460 2003 SE258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
191461 2003 SD266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191462 2003 SF266 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191463 2003 SJ266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191464 2003 SL269 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
191465 2003 SY269 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
191466 2003 SB273 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
191467 2003 SD280 18/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191468 2003 SB282 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191469 2003 SL286 21/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191470 2003 SM286 21/09/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
191471 2003 SE289 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191472 2003 ST291 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191473 2003 SL292 25/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
191474 2003 SO292 25/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
191475 2003 SU292 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191476 2003 SX296 16/09/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
191477 2003 SE297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
191478 2003 SP303 17/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191479 2003 SR308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
191480 2003 SR310 28/09/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
191481 2003 SH312 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
191482 2003 SJ312 27/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
191483 2003 SH319 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
191484 2003 TA1 03/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 7,9 km MPC · JPL
191485 2003 TO2 07/10/2003 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
191486 2003 TL7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
191487 2003 TM7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
191488 2003 TN15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
191489 2003 TW16 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
191490 2003 TQ20 15/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191491 2003 TF21 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
191492 2003 TH57 05/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
191493 2003 TT57 14/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
191494 Berndkoch 2003 UE5 16/10/2003 Mülheim-Ruhr A. Martin 4,1 km MPC · JPL
191495 2003 UN11 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
191496 2003 UU21 21/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 7,2 km MPC · JPL
191497 2003 UL27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
191498 2003 UB37 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191499 2003 UA41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
191500 2003 UR47 24/10/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL