Danh sách tiểu hành tinh/191101–191200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191101 2002 EO14 06/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
191102 2002 EW14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
191103 2002 EF42 12/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
191104 2002 ET44 10/03/2002 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
191105 2002 EM48 12/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
191106 2002 ED56 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191107 2002 ER57 13/03/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
191108 2002 EX58 13/03/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
191109 2002 EW62 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191110 2002 EG67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191111 2002 EU71 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191112 2002 EE72 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191113 2002 EY73 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191114 2002 EB81 13/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
191115 2002 ES83 09/03/2002 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
191116 2002 ES84 09/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
191117 2002 EG90 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191118 2002 EE93 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
191119 2002 EY93 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191120 2002 EZ130 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
191121 2002 EF131 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191122 2002 EU131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
191123 2002 EB135 13/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
191124 2002 EL137 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
191125 2002 EG138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
191126 2002 EU138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
191127 2002 FC1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
191128 2002 FM2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
191129 2002 FP10 17/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
191130 2002 FE35 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191131 2002 GH5 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
191132 2002 GK23 15/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191133 2002 GF33 01/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
191134 2002 GH33 01/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
191135 2002 GG43 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
191136 2002 GC45 04/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
191137 2002 GT56 05/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191138 2002 GX70 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
191139 2002 GG76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
191140 2002 GM86 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
191141 2002 GP87 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191142 2002 GM102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191143 2002 GS102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191144 2002 GH113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
191145 2002 GH119 12/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191146 2002 GT128 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
191147 2002 GS130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191148 2002 GW140 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
191149 2002 GO148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191150 2002 GG149 14/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
191151 2002 GA173 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191152 2002 HP2 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
191153 2002 HS4 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191154 2002 HA11 18/04/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
191155 2002 JO36 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
191156 2002 JG38 09/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191157 2002 JH38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
191158 2002 JX43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191159 2002 JG71 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
191160 2002 JV73 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
191161 2002 JY86 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191162 2002 JN122 06/05/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
191163 2002 JN125 07/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
191164 2002 JD148 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
191165 2002 JR148 09/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
191166 2002 KQ2 18/05/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
191167 2002 LK6 01/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191168 2002 LX29 09/06/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
191169 2002 LJ36 09/06/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
191170 2002 MF3 19/06/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
191171 2002 MF5 16/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191172 2002 MH5 20/06/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
191173 2002 ND11 04/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191174 2002 NF12 04/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191175 2002 NT21 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
191176 2002 NA32 13/07/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
191177 2002 NX35 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191178 2002 NS36 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
191179 2002 NR43 15/07/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
191180 2002 NA47 12/07/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191181 2002 NZ52 14/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191182 2002 NR53 14/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191183 2002 NZ55 12/07/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
191184 2002 NC56 15/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
191185 2002 OK10 22/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
191186 2002 OW10 22/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191187 2002 OH11 16/07/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
191188 2002 OD16 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191189 2002 OP16 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
191190 2002 OA20 23/07/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
191191 2002 OY20 22/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191192 2002 PA4 04/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191193 2002 PV4 04/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191194 2002 PV5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
191195 2002 PN15 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
191196 2002 PW15 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
191197 2002 PS37 06/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
191198 2002 PC47 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
191199 2002 PO47 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
191200 2002 PA70 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL