Danh sách tiểu hành tinh/181301–181400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181301 2006 QD9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181302 2006 QS19 17/08/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
181303 2006 QY20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
181304 2006 QO24 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
181305 2006 QR24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181306 2006 QK25 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181307 2006 QX29 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
181308 2006 QB30 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
181309 2006 QV30 22/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
181310 2006 QE35 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181311 2006 QW35 17/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
181312 2006 QV39 24/08/2006 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,1 km MPC · JPL
181313 2006 QX45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181314 2006 QY46 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181315 2006 QW47 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181316 2006 QX48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181317 2006 QX50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181318 2006 QT55 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181319 2006 QU56 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
181320 2006 QX56 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
181321 2006 QR62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181322 2006 QZ67 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181323 2006 QJ79 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181324 2006 QX80 24/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
181325 2006 QW88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181326 2006 QS90 22/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
181327 2006 QZ94 16/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181328 2006 QD95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
181329 2006 QZ97 22/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181330 2006 QX109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181331 2006 QH112 23/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
181332 2006 QS112 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181333 2006 QX113 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181334 2006 QY119 28/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181335 2006 QQ122 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181336 2006 QD125 16/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
181337 2006 QW126 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181338 2006 QK147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
181339 2006 QK159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181340 2006 QX182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
181341 2006 RJ4 12/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
181342 2006 RE5 14/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
181343 2006 RS6 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181344 2006 RB7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181345 2006 RC7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181346 2006 RV18 14/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
181347 2006 RU22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
181348 2006 RM30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181349 2006 RO31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181350 2006 RZ32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181351 2006 RF35 14/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
181352 2006 RY37 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181353 2006 RJ38 13/09/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
181354 2006 RP39 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181355 2006 RY42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181356 2006 RP46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181357 2006 RB50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181358 2006 RK52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181359 2006 RH55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
181360 2006 RF76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181361 2006 RE87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
181362 2006 RA89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181363 2006 RS93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181364 2006 RJ95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181365 2006 RF99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181366 2006 RW99 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181367 2006 RF101 14/09/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
181368 2006 SS3 16/09/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
181369 2006 SX3 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
181370 2006 SZ3 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181371 2006 SD4 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181372 2006 SQ4 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
181373 2006 SO5 16/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
181374 2006 SL8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
181375 2006 SM8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
181376 2006 SJ12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
181377 2006 SU13 17/09/2006 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
181378 2006 SA15 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
181379 2006 SV18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
181380 2006 SF36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
181381 2006 SD37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181382 2006 SF37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181383 2006 SN43 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
181384 2006 SZ46 19/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
181385 2006 SU47 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
181386 2006 SD49 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181387 2006 SS51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
181388 2006 ST60 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
181389 2006 SW60 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
181390 2006 SX71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181391 2006 SM75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181392 2006 SY77 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,9 km MPC · JPL
181393 2006 SK90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181394 2006 SX90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181395 2006 SY92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181396 2006 SW95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181397 2006 SF99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
181398 2006 SC108 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
181399 2006 SD111 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
181400 2006 SV115 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL