Danh sách tiểu hành tinh/180301–180400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180301 2003 WE139 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180302 2003 WR139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180303 2003 WQ140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180304 2003 WW140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180305 2003 WD151 24/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
180306 2003 WQ160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180307 2003 WA162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
180308 2003 WF170 20/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180309 2003 XR 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180310 2003 XF1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180311 2003 XQ2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180312 2003 XC3 01/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
180313 2003 XY3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180314 2003 XR4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180315 2003 XD7 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180316 2003 XQ7 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180317 2003 XS7 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180318 2003 XE12 14/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180319 2003 XR21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180320 2003 XA26 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180321 2003 XG38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180322 2003 YK2 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
180323 2003 YJ4 16/12/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
180324 2003 YQ4 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180325 2003 YQ5 16/12/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
180326 2003 YW12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
180327 2003 YD16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
180328 2003 YE16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180329 2003 YH17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180330 2003 YE21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180331 2003 YN21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180332 2003 YQ21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180333 2003 YE29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180334 2003 YN30 18/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
180335 2003 YC33 16/12/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
180336 2003 YO34 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180337 2003 YZ35 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180338 2003 YS37 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180339 2003 YJ42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180340 2003 YN47 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180341 2003 YQ55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180342 2003 YH58 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180343 2003 YX60 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180344 2003 YB61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180345 2003 YE63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180346 2003 YA64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180347 2003 YK65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180348 2003 YS68 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
180349 2003 YW71 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180350 2003 YR73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180351 2003 YV73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180352 2003 YD75 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180353 2003 YG75 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180354 2003 YL76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180355 2003 YK78 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180356 2003 YO82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180357 2003 YM84 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180358 2003 YA85 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180359 2003 YQ85 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180360 2003 YJ91 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180361 2003 YS93 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180362 2003 YA94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180363 2003 YZ94 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180364 2003 YG106 22/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
180365 2003 YZ106 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180366 2003 YA109 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180367 Vonfeldt 2003 YQ110 22/12/2003 Needville D. Wells 2,5 km MPC · JPL
180368 2003 YB111 27/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
180369 2003 YQ111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180370 2003 YB120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180371 2003 YW122 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180372 2003 YH125 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180373 2003 YJ125 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180374 2003 YW127 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180375 2003 YH129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180376 2003 YC131 28/12/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
180377 2003 YC134 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180378 2003 YE134 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180379 2003 YR136 18/12/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180380 2003 YO139 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180381 2003 YG140 28/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
180382 2003 YV144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180383 2003 YJ146 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180384 2003 YF147 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180385 2003 YJ151 29/12/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180386 2003 YS153 29/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
180387 2003 YQ168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180388 2003 YU171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180389 2004 AD2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 950 m MPC · JPL
180390 2004 AM7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180391 2004 AO7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
180392 2004 AQ7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180393 2004 AC10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180394 2004 AG10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180395 2004 AH13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180396 2004 BK2 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180397 2004 BB5 16/01/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180398 2004 BC10 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180399 2004 BN11 16/01/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180400 2004 BD12 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL