Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/180701–180800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180701 2004 HQ44 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180702 2004 HX45 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
180703 2004 HW46 22/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180704 2004 HM48 22/04/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
180705 2004 HA50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180706 2004 HJ50 23/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180707 2004 HK50 23/04/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
180708 2004 HD51 23/04/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
180709 2004 HA62 26/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180710 2004 HE67 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
180711 2004 HF78 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180712 2004 HL78 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
180713 2004 JM5 10/05/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
180714 2004 JS9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
180715 2004 JN11 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
180716 2004 JH12 13/05/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
180717 2004 JP17 12/05/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
180718 2004 JD20 14/05/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
180719 2004 JR21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180720 2004 JM22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
180721 2004 JV22 10/05/2004 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
180722 2004 JC24 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
180723 2004 JG25 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
180724 2004 JU25 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180725 2004 JA26 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
180726 2004 JM26 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
180727 2004 JT26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180728 2004 JM27 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
180729 2004 JE32 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
180730 2004 JG33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180731 2004 JW35 13/05/2004 Wrightwood J. W. Young 3,8 km MPC · JPL
180732 2004 JU40 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
180733 2004 JH42 15/05/2004 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
180734 2004 JE44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
180735 2004 JF44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
180736 2004 JG45 12/05/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,8 km MPC · JPL
180737 2004 JH55 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
180738 2004 KW3 16/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
180739 Barbet 2004 KX7 19/05/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 3,9 km MPC · JPL
180740 2004 KB14 22/05/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
180741 2004 KL16 27/05/2004 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
180742 2004 LL2 06/06/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180743 2004 LR3 11/06/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
180744 2004 LM4 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180745 2004 LK7 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
180746 2004 LA11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
180747 2004 LU14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180748 2004 LB16 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180749 2004 LT16 14/06/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
180750 2004 LG21 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
180751 2004 LR26 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
180752 2004 NF 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
180753 2004 NY14 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180754 2004 NK27 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
180755 2004 NC29 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
180756 2004 NF30 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
180757 2004 NE33 14/07/2004 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
180758 2004 OF2 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
180759 2004 OQ5 18/07/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
180760 2004 OV5 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,9 km MPC · JPL
180761 2004 OK6 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180762 2004 PC14 07/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
180763 2004 PA15 07/08/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
180764 2004 PO16 07/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
180765 2004 PJ18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
180766 2004 PN22 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
180767 2004 PC36 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
180768 2004 PK54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
180769 2004 PE58 09/08/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
180770 2004 PQ63 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
180771 2004 PZ73 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
180772 2004 PZ81 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
180773 2004 PB105 12/08/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
180774 2004 QB1 17/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180775 2004 QP8 16/08/2004 Siding Spring SSS 7,3 km MPC · JPL
180776 2004 QY10 21/08/2004 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
180777 2004 QU25 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
180778 2004 RN16 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180779 2004 RZ30 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
180780 2004 RY48 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
180781 2004 RU54 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180782 2004 RH139 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180783 2004 RK146 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180784 2004 RB152 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
180785 2004 RE152 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
180786 2004 RO182 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180787 2004 RY189 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
180788 2004 RF195 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
180789 2004 RU216 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
180790 2004 SX9 16/09/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
180791 2004 SO18 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
180792 2004 TZ338 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
180793 2004 XL23 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180794 2004 XD101 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180795 2004 YT4 17/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
180796 2005 CB69 14/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,4 km MPC · JPL
180797 2005 EM7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
180798 2005 EP23 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
180799 2005 EZ34 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180800 2005 ER64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL