Danh sách tiểu hành tinh/180601–180700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180601 2004 FH81 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
180602 2004 FM82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180603 2004 FY83 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180604 2004 FX89 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180605 2004 FC92 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
180606 2004 FE94 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180607 2004 FM94 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180608 2004 FB96 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180609 2004 FQ97 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180610 2004 FD100 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180611 2004 FD105 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180612 2004 FP106 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180613 2004 FM108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180614 2004 FV116 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180615 2004 FZ117 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180616 2004 FQ118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180617 2004 FZ118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180618 2004 FD121 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180619 2004 FZ121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
180620 2004 FE126 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180621 2004 FM126 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180622 2004 FD127 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180623 2004 FJ127 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
180624 2004 FW127 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180625 2004 FW134 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180626 2004 FL136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
180627 2004 FD137 28/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
180628 2004 FE137 28/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
180629 2004 FY139 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180630 2004 FQ141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180631 2004 FF148 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
180632 2004 FG160 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180633 2004 FL160 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180634 2004 FG161 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180635 2004 FG165 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180636 2004 GG4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
180637 2004 GC5 11/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
180638 2004 GK7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
180639 2004 GQ9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180640 2004 GJ14 13/04/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
180641 2004 GL14 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
180642 2004 GY17 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180643 Cardoen 2004 GK20 14/04/2004 Vicques M. Ory 1,4 km MPC · JPL
180644 2004 GO22 12/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
180645 2004 GD23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180646 2004 GE26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180647 2004 GQ27 15/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
180648 2004 GY29 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180649 2004 GK30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180650 2004 GK32 12/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180651 2004 GT33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
180652 2004 GE34 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
180653 2004 GR34 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
180654 2004 GZ34 13/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
180655 2004 GP35 13/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
180656 2004 GH36 13/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
180657 2004 GL36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180658 2004 GF40 11/04/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
180659 2004 GL41 13/04/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
180660 2004 GQ42 15/04/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
180661 2004 GB43 15/04/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
180662 2004 GQ46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180663 2004 GW46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180664 2004 GD60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
180665 2004 GF60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180666 2004 GC61 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
180667 2004 GW63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180668 2004 GG65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
180669 2004 GQ65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180670 2004 GW72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
180671 2004 GX72 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
180672 2004 GC74 13/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
180673 2004 GL74 15/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
180674 2004 GW76 15/04/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
180675 2004 GK77 14/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180676 2004 GL77 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180677 2004 GL79 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
180678 2004 GZ81 13/04/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
180679 2004 GM82 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180680 2004 GE83 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180681 2004 GG87 14/04/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
180682 2004 GK87 15/04/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
180683 2004 HF 16/04/2004 Emerald Lane L. Ball 3,7 km MPC · JPL
180684 2004 HW1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
180685 2004 HC6 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
180686 2004 HN6 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
180687 2004 HO7 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180688 2004 HN10 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180689 2004 HU10 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
180690 2004 HG15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180691 2004 HH19 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180692 2004 HH24 16/04/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
180693 2004 HB26 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
180694 2004 HD28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180695 2004 HA31 21/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
180696 2004 HO31 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180697 2004 HF32 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180698 2004 HH32 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180699 2004 HZ33 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180700 2004 HA44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL