Danh sách tiểu hành tinh/180401–180500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180401 2004 BT19 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
180402 2004 BR20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180403 2004 BC24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
180404 2004 BT27 18/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180405 2004 BG28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180406 2004 BJ29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180407 2004 BA32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180408 2004 BV36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180409 2004 BX37 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180410 2004 BT42 19/01/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
180411 2004 BY43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180412 2004 BY44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180413 2004 BO46 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180414 2004 BR46 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180415 2004 BZ46 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180416 2004 BT50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180417 2004 BH56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
180418 2004 BW57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
180419 2004 BO70 22/01/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
180420 2004 BZ72 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180421 2004 BT73 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180422 2004 BO75 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
180423 2004 BQ75 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180424 2004 BJ78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180425 2004 BL78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180426 2004 BK81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
180427 2004 BQ82 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
180428 2004 BR83 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180429 2004 BY84 27/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180430 2004 BF93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
180431 2004 BR96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180432 2004 BB97 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180433 2004 BD99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180434 2004 BV101 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
180435 2004 BD104 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180436 2004 BA106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
180437 2004 BJ106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
180438 2004 BY106 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180439 2004 BN107 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
180440 2004 BQ107 28/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180441 2004 BA109 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
180442 2004 BC109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180443 2004 BL113 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
180444 2004 BY113 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180445 2004 BG116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180446 2004 BH116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
180447 2004 BJ118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180448 2004 BQ124 16/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180449 2004 BG128 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180450 2004 BK142 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180451 2004 BR146 22/01/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
180452 2004 BB148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180453 2004 BR149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180454 2004 BH150 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180455 2004 BZ162 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180456 2004 CN 03/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180457 2004 CQ2 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
180458 2004 CJ4 10/02/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180459 2004 CY5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180460 2004 CD13 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180461 2004 CB17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180462 2004 CV17 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180463 2004 CQ18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180464 2004 CZ21 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180465 2004 CT26 11/02/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
180466 2004 CW26 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180467 2004 CC27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180468 2004 CS27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180469 2004 CV36 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
180470 2004 CH40 11/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
180471 2004 CH43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180472 2004 CN46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180473 2004 CG51 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
180474 2004 CU52 10/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180475 2004 CX52 10/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180476 2004 CG54 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180477 2004 CF56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
180478 2004 CQ61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180479 2004 CB63 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
180480 2004 CU67 10/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
180481 2004 CE68 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180482 2004 CO69 11/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180483 2004 CP69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180484 2004 CJ71 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
180485 2004 CP72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180486 2004 CO73 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
180487 2004 CW75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180488 2004 CK76 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180489 2004 CJ78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180490 2004 CM78 11/02/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180491 2004 CM79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180492 2004 CX79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180493 2004 CK81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180494 2004 CP82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180495 2004 CL84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
180496 2004 CQ84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180497 2004 CT86 15/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180498 2004 CC90 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180499 2004 CM90 12/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
180500 2004 CT91 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL