Danh sách tiểu hành tinh/180501–180600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180501 2004 CK92 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
180502 2004 CT93 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180503 2004 CA99 14/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
180504 2004 CR99 15/02/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
180505 2004 CM100 15/02/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180506 2004 CD101 15/02/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
180507 2004 CA118 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180508 2004 CT130 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180509 2004 DZ2 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180510 2004 DH5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180511 2004 DC10 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180512 2004 DX15 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180513 2004 DV17 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180514 2004 DB21 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
180515 2004 DB26 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180516 2004 DL30 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180517 2004 DX30 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180518 2004 DP32 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180519 2004 DZ32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180520 2004 DA33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180521 2004 DJ35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180522 2004 DS36 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180523 2004 DR38 20/02/2004 Kleť Kleť Obs. 2,4 km MPC · JPL
180524 2004 DK39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180525 2004 DN42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180526 2004 DB45 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180527 2004 DL47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180528 2004 DJ48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180529 2004 DS48 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180530 2004 DV51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180531 2004 DK55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180532 2004 DU59 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180533 2004 DO70 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180534 2004 DE74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180535 2004 DE77 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
180536 2004 EV 01/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
180537 2004 EB1 14/03/2004 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
180538 2004 EA5 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180539 2004 EJ8 13/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180540 2004 EY9 11/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
180541 2004 ES10 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
180542 2004 ER11 10/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180543 2004 EY14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180544 2004 ET15 12/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180545 2004 EJ16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180546 2004 ED17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180547 2004 EO17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
180548 2004 EQ17 12/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
180549 2004 EV19 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180550 2004 EX20 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180551 2004 EE22 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180552 2004 EB24 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180553 2004 ED24 15/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,5 km MPC · JPL
180554 2004 EH24 15/03/2004 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
180555 2004 ER25 13/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
180556 2004 EV25 13/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180557 2004 ET34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180558 2004 EF47 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180559 2004 ES53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180560 2004 EB54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
180561 2004 EU56 14/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
180562 2004 EC66 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180563 2004 EB67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180564 2004 EM68 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
180565 2004 EU70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
180566 2004 EE73 15/03/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
180567 2004 ET80 15/03/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
180568 2004 EC84 14/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180569 2004 ED84 14/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180570 2004 EQ86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180571 2004 EA87 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180572 2004 ER102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
180573 2004 EF106 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
180574 2004 EP108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180575 2004 FU7 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
180576 2004 FV7 16/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180577 2004 FA10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
180578 2004 FL18 28/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
180579 2004 FU19 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
180580 2004 FF20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180581 2004 FS20 16/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180582 2004 FU22 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
180583 2004 FP24 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180584 2004 FD27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180585 2004 FJ35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180586 2004 FL35 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180587 2004 FQ35 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
180588 2004 FK41 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180589 2004 FR41 21/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
180590 2004 FN44 16/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
180591 2004 FC47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180592 2004 FK49 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180593 2004 FG51 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180594 2004 FH61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180595 2004 FP61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180596 2004 FJ63 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180597 2004 FL64 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180598 2004 FS64 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180599 2004 FQ79 20/03/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
180600 2004 FV79 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL