Danh sách tiểu hành tinh/179401–179500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179401 2001 YZ133 22/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
179402 2001 YR135 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179403 2001 YE137 22/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179404 2001 YF142 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
179405 2001 YV143 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179406 2001 YB149 19/12/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
179407 2001 YC151 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179408 2001 YF153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
179409 2001 YB155 20/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179410 2001 YO156 20/12/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
179411 2001 YM158 18/12/2001 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
179412 2001 YB161 18/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
179413 2001 YM161 19/12/2001 Apache Point SDSS 5,8 km MPC · JPL
179414 2002 AD3 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179415 2002 AC12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
179416 2002 AP14 09/01/2002 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
179417 2002 AN17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179418 2002 AV19 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
179419 2002 AC30 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179420 2002 AS37 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179421 2002 AG39 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179422 2002 AT43 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179423 2002 AM46 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179424 2002 AM48 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
179425 2002 AO48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179426 2002 AG52 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179427 2002 AC54 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179428 2002 AF58 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179429 2002 AD61 11/01/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
179430 2002 AY65 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179431 2002 AB74 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
179432 2002 AO75 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179433 2002 AZ76 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179434 2002 AZ79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179435 2002 AC83 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
179436 2002 AO83 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179437 2002 AT86 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179438 2002 AW86 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179439 2002 AU95 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179440 2002 AM103 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179441 2002 AC116 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179442 2002 AJ124 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
179443 2002 AU124 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179444 2002 AD135 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179445 2002 AS143 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179446 2002 AV158 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
179447 2002 AW158 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
179448 2002 AG159 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179449 2002 AB165 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
179450 2002 AU170 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179451 2002 AC171 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179452 2002 AE171 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179453 2002 AV171 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179454 2002 AA172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179455 2002 AB172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179456 2002 AF172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179457 2002 AR173 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179458 2002 AQ177 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179459 2002 AG189 10/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179460 2002 AK190 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
179461 2002 AA199 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179462 2002 AJ202 12/01/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
179463 2002 AG209 09/01/2002 Nashville R. Clingan 4,8 km MPC · JPL
179464 2002 BM1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
179465 2002 BY2 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
179466 2002 BG5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
179467 2002 BM9 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179468 2002 BA16 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
179469 2002 BE20 22/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179470 2002 BV23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179471 2002 BX23 23/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179472 2002 BH24 23/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
179473 2002 BU26 17/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179474 2002 BM27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
179475 2002 BY29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
179476 2002 BK30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
179477 2002 BL30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
179478 2002 BM30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
179479 2002 CR2 03/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
179480 2002 CU3 03/02/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
179481 2002 CT13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
179482 2002 CN17 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
179483 2002 CO17 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179484 2002 CZ17 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
179485 2002 CC22 05/02/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
179486 2002 CN23 06/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179487 2002 CD28 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
179488 2002 CK29 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179489 2002 CZ33 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179490 2002 CY37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
179491 2002 CR41 07/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
179492 2002 CX49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
179493 2002 CN62 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
179494 2002 CU62 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
179495 2002 CT65 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179496 2002 CT69 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179497 2002 CX77 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179498 2002 CW78 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179499 2002 CY81 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
179500 2002 CV84 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL