Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/171001–171100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171001 2005 EZ16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
171002 2005 EB19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171003 2005 EQ20 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
171004 2005 EU23 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171005 2005 EQ24 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
171006 2005 EF26 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
171007 2005 EX26 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171008 2005 ET28 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
171009 2005 EL31 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171010 2005 ER32 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
171011 2005 EY36 04/03/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
171012 2005 ED37 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
171013 2005 EL37 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
171014 2005 EZ37 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171015 2005 EU38 08/03/2005 RAS A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
171016 2005 ET40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171017 2005 EL44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
171018 2005 EA45 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171019 2005 EA46 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
171020 2005 ED46 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171021 2005 ER48 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171022 2005 ES48 03/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
171023 2005 EY48 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
171024 2005 EW49 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171025 2005 ER51 03/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
171026 2005 EU53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171027 2005 EN57 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
171028 2005 EY58 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171029 2005 EZ58 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
171030 2005 EN60 04/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
171031 2005 EK61 04/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171032 2005 ES61 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171033 2005 EA62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171034 2005 EK66 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
171035 2005 EV71 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171036 2005 EW71 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171037 2005 EC73 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171038 2005 EH77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
171039 2005 ER79 03/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
171040 2005 ES79 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
171041 2005 EH84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171042 2005 EG85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171043 2005 EG90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
171044 2005 EU93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171045 2005 ES96 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
171046 2005 ES97 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171047 2005 EM99 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
171048 2005 EN101 03/03/2005 $¢£t CSS 4,8 km MPC · JPL
171049 2005 EK102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171050 2005 EK108 04/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
171051 2005 EJ109 04/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
171052 2005 ES112 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
171053 2005 ET115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171054 2005 EA117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
171055 2005 EY119 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
171056 2005 ED121 08/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
171057 2005 EP121 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
171058 2005 EY123 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171059 2005 EC125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
171060 2005 EG126 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
171061 2005 ER126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
171062 2005 EV127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171063 2005 EY133 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171064 2005 EX135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171065 2005 EL138 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171066 2005 ER142 10/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
171067 2005 EZ147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171068 2005 EQ151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
171069 2005 ES152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
171070 2005 EK156 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
171071 2005 EZ156 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
171072 2005 ER165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
171073 2005 EQ167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
171074 2005 EL171 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171075 2005 EW176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
171076 2005 EA178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171077 2005 EL178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
171078 2005 EM181 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
171079 2005 EB182 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171080 2005 EV182 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171081 2005 EG185 09/03/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
171082 2005 ER188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
171083 2005 EZ188 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
171084 2005 EO193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
171085 2005 EF197 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171086 2005 EL197 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171087 2005 EB204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171088 2005 EE205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171089 2005 EB206 13/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
171090 2005 ET207 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171091 2005 EN212 04/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
171092 2005 EO215 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171093 2005 EW219 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
171094 2005 ER222 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171095 2005 EL223 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171096 2005 EX224 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171097 2005 EF225 10/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
171098 2005 EB242 11/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
171099 2005 EH251 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171100 2005 EH263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL