Danh sách tiểu hành tinh/170801–170900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170801 2004 DF29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
170802 2004 DP29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
170803 2004 DY29 17/02/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
170804 2004 DW30 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170805 2004 DW35 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
170806 2004 DX36 19/02/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
170807 2004 DP37 19/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170808 2004 DD38 19/02/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
170809 2004 DB49 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170810 2004 DU51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
170811 2004 DY51 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170812 2004 DT65 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170813 2004 DW71 25/02/2004 Wise D. Polishook 6,0 km MPC · JPL
170814 2004 DO75 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
170815 2004 EE2 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170816 2004 EC3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
170817 2004 EV4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170818 2004 EL5 11/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170819 2004 EU10 15/03/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
170820 2004 ER12 11/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
170821 2004 EA13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
170822 2004 EB13 11/03/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
170823 2004 EO14 11/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
170824 2004 EO34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
170825 2004 EE37 13/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
170826 2004 EM57 15/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
170827 2004 EG59 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
170828 2004 EY61 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
170829 2004 EL63 13/03/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
170830 2004 ET66 14/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
170831 2004 EK67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170832 2004 EF75 14/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170833 2004 EP84 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170834 2004 EY85 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170835 2004 EH108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170836 2004 FK17 25/03/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
170837 2004 FO20 16/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
170838 2004 FO24 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170839 2004 FP34 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170840 2004 FM38 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
170841 2004 FQ46 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170842 2004 FC49 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170843 2004 FU51 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170844 2004 FK52 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170845 2004 FK65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170846 2004 FR76 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170847 2004 FX81 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
170848 2004 FR82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
170849 2004 FA92 23/03/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
170850 2004 FV92 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
170851 2004 FA103 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
170852 2004 FE105 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
170853 2004 FJ109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
170854 2004 FX115 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
170855 2004 FK116 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170856 2004 FB118 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170857 2004 FZ120 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
170858 2004 FE121 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
170859 2004 FP131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
170860 2004 FG140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
170861 2004 GU1 11/04/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
170862 2004 GZ7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
170863 2004 GD13 12/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170864 2004 GA30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
170865 2004 GJ31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
170866 2004 GL33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170867 2004 GB38 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
170868 2004 GF41 12/04/2004 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
170869 2004 GP44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
170870 2004 HA4 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
170871 2004 HG9 17/04/2004 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
170872 2004 HK9 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
170873 2004 HP28 20/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170874 2004 HS37 21/04/2004 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
170875 2004 HD39 25/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
170876 2004 HP58 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170877 2004 JM17 12/05/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
170878 2004 LN3 11/06/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
170879 Verbeeckje 2004 LV5 07/06/2004 Uccle P. De Cat 3,0 km MPC · JPL
170880 2004 PH85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170881 2004 PG101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170882 2004 PZ102 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170883 2004 QL22 26/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170884 2004 RP66 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
170885 2004 RH79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
170886 2004 RS248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170887 2004 RD249 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170888 2004 RK249 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170889 2004 RY329 14/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
170890 2004 SA46 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170891 2004 TY16 10/10/2004 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
170892 2004 TS52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
170893 2004 TC54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170894 2004 TH298 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
170895 2004 TL343 14/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170896 2004 TW356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
170897 2004 UX7 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170898 2004 VC25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
170899 2004 VR48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170900 Jendrassik 2004 VY69 11/11/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 980 m MPC · JPL