Danh sách tiểu hành tinh/169801–169900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169801 2002 QP6 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 3,0 km MPC · JPL
169802 2002 QK7 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169803 2002 QG11 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
169804 2002 QJ16 26/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
169805 2002 QO16 26/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
169806 2002 QQ18 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169807 2002 QE19 26/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
169808 2002 QG19 26/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169809 2002 QN20 28/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169810 2002 QU29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169811 2002 QU31 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169812 2002 QT35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169813 2002 QU41 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169814 2002 QH46 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169815 2002 QH54 28/08/2002 Palomar R. Matson 4,5 km MPC · JPL
169816 2002 QK55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,9 km MPC · JPL
169817 2002 QS55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
169818 2002 QC56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
169819 2002 QE57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
169820 2002 QO57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
169821 2002 QT57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
169822 2002 QV58 26/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169823 2002 QL62 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169824 2002 QM67 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169825 2002 QQ67 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169826 2002 QQ68 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169827 2002 QH69 28/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169828 2002 QU71 19/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169829 2002 QF72 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
169830 2002 QW78 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169831 2002 QL80 26/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
169832 2002 QG88 27/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169833 2002 QY92 19/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
169834 Hujie 2002 QX95 28/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169835 2002 QG97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169836 2002 QC101 19/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
169837 2002 QA107 17/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
169838 2002 QU109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169839 2002 QX120 16/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
169840 2002 RN1 03/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169841 2002 RZ3 02/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
169842 2002 RF7 02/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
169843 2002 RT8 04/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
169844 2002 RD9 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169845 2002 RG10 04/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
169846 2002 RS11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
169847 2002 RF15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
169848 2002 RJ21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
169849 2002 RQ23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
169850 2002 RC30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
169851 2002 RL34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
169852 2002 RH38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
169853 2002 RK38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
169854 2002 RB39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169855 2002 RU41 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169856 2002 RD42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169857 2002 RV43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169858 2002 RG44 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
169859 2002 RD45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169860 2002 RW56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
169861 2002 RU57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
169862 2002 RY60 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169863 2002 RO65 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
169864 2002 RP75 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169865 2002 RW75 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169866 2002 RG76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
169867 2002 RD89 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169868 2002 RT93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
169869 2002 RE94 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169870 2002 RA96 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169871 2002 RQ98 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169872 2002 RN103 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169873 2002 RP105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169874 2002 RN116 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169875 2002 RF118 07/09/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,7 km MPC · JPL
169876 2002 RC120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
169877 2002 RC129 10/09/2002 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
169878 2002 RC131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
169879 2002 RO139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
169880 2002 RG143 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169881 2002 RM144 11/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
169882 2002 RH146 11/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
169883 2002 RL151 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169884 2002 RZ151 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169885 2002 RE152 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169886 2002 RA158 11/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
169887 2002 RM165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169888 2002 RE167 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169889 2002 RL168 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169890 2002 RC172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
169891 2002 RN172 13/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
169892 2002 RL173 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169893 2002 RP174 13/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169894 2002 RV174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
169895 2002 RB176 13/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169896 2002 RD182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169897 2002 RE186 12/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
169898 2002 RJ189 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169899 2002 RX203 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169900 2002 RH204 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL