Danh sách tiểu hành tinh/170701–170800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170701 2004 BX24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
170702 2004 BJ25 19/01/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
170703 2004 BB26 18/01/2004 Needville J. Dellinger 3,4 km MPC · JPL
170704 2004 BP29 18/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
170705 2004 BC30 18/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
170706 2004 BA31 18/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
170707 2004 BU31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
170708 2004 BD32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170709 2004 BJ37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
170710 2004 BC38 19/01/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
170711 2004 BD40 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170712 2004 BV42 19/01/2004 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
170713 2004 BK43 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170714 2004 BU43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170715 2004 BQ46 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
170716 2004 BF48 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170717 2004 BH48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170718 2004 BM48 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
170719 2004 BY49 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
170720 2004 BF50 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170721 2004 BS50 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170722 2004 BJ55 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170723 2004 BQ57 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170724 2004 BH59 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170725 2004 BB72 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
170726 2004 BN73 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170727 2004 BU73 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170728 2004 BG74 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170729 2004 BR75 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170730 2004 BO79 22/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170731 2004 BK83 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170732 2004 BC90 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170733 2004 BL90 24/01/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
170734 2004 BO91 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
170735 2004 BO92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
170736 2004 BV92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
170737 2004 BC95 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170738 2004 BM98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170739 2004 BU103 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
170740 2004 BE105 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170741 2004 BM105 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170742 2004 BF106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
170743 2004 BZ106 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
170744 2004 BH107 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
170745 2004 BR113 28/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
170746 2004 BW116 28/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
170747 2004 BV125 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170748 2004 BC131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170749 2004 BT139 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170750 2004 BR147 16/01/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
170751 2004 BC163 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170752 2004 CX1 11/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
170753 2004 CW4 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170754 2004 CF8 10/02/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
170755 2004 CF17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
170756 2004 CS18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
170757 2004 CH19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170758 2004 CA24 12/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
170759 2004 CW24 12/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170760 2004 CL25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
170761 2004 CF27 11/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
170762 2004 CJ42 10/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170763 2004 CB43 11/02/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
170764 2004 CM51 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170765 2004 CN57 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
170766 2004 CM66 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170767 2004 CA68 10/02/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
170768 2004 CJ68 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
170769 2004 CT68 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
170770 2004 CV73 15/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170771 2004 CW73 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170772 2004 CB74 15/02/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
170773 2004 CB78 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
170774 2004 CL78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170775 2004 CY83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
170776 2004 CA95 12/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170777 2004 CB96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
170778 2004 CP96 10/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170779 2004 CD98 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
170780 2004 CU101 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
170781 2004 CL103 12/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170782 2004 CG104 13/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170783 2004 CT105 14/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170784 2004 CK106 14/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
170785 2004 CH112 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
170786 2004 CK113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
170787 2004 CM116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
170788 2004 CC121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170789 2004 DD2 18/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,9 km MPC · JPL
170790 2004 DY4 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170791 2004 DZ6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
170792 2004 DL10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
170793 2004 DY11 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
170794 2004 DB12 17/02/2004 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
170795 2004 DF14 16/02/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
170796 2004 DA20 17/02/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
170797 2004 DV21 17/02/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
170798 2004 DH22 17/02/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
170799 2004 DG24 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170800 2004 DB28 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL