Danh sách tiểu hành tinh/170601–170700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170601 2003 YC26 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170602 2003 YN26 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
170603 2003 YC29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
170604 2003 YC30 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170605 2003 YW30 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
170606 2003 YG33 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170607 2003 YT38 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170608 2003 YR39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170609 2003 YV41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170610 2003 YG44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
170611 2003 YT46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170612 2003 YX46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
170613 2003 YS47 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
170614 2003 YU47 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170615 2003 YT49 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170616 2003 YG50 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170617 2003 YW50 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170618 2003 YX50 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170619 2003 YC51 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170620 2003 YP51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170621 2003 YX51 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170622 2003 YJ55 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170623 2003 YJ57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
170624 2003 YK58 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170625 2003 YN61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170626 2003 YD62 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170627 2003 YV62 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170628 2003 YL65 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170629 2003 YX65 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170630 2003 YQ68 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170631 2003 YX69 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
170632 2003 YK70 21/12/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
170633 2003 YT71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170634 2003 YE72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170635 2003 YC74 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170636 2003 YV75 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170637 2003 YA79 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170638 2003 YP80 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170639 2003 YQ89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170640 2003 YO92 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170641 2003 YF94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170642 2003 YX95 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
170643 2003 YN98 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
170644 2003 YW107 25/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
170645 2003 YU108 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170646 2003 YB112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170647 2003 YA113 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170648 2003 YA114 24/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
170649 2003 YC114 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170650 2003 YR114 25/12/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
170651 2003 YT114 25/12/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
170652 2003 YJ116 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170653 2003 YG119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170654 2003 YT128 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170655 2003 YD129 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170656 2003 YR130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170657 2003 YO132 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170658 2003 YJ134 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170659 2003 YL135 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170660 2003 YS137 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170661 2003 YV137 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170662 2003 YD141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170663 2003 YF145 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170664 2003 YT145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170665 2003 YU147 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
170666 2003 YV151 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170667 2003 YR152 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
170668 2003 YU155 26/12/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
170669 2003 YH158 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170670 2003 YP166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
170671 2003 YX168 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170672 2003 YT170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
170673 2003 YG174 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170674 2003 YM174 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
170675 2003 YS174 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170676 2003 YE180 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170677 2003 YP180 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170678 2003 YQ180 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
170679 2004 AE1 07/01/2004 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
170680 2004 AX1 13/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170681 2004 AF3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
170682 2004 AM3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
170683 2004 AO4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
170684 2004 AO5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
170685 2004 AS8 14/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170686 2004 AK24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170687 2004 AV24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
170688 2004 BJ1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170689 2004 BN2 16/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170690 2004 BX3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
170691 2004 BN4 16/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
170692 2004 BV9 16/01/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
170693 2004 BR10 17/01/2004 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
170694 2004 BW14 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170695 2004 BB16 18/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
170696 2004 BY18 18/01/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
170697 2004 BT20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
170698 2004 BD23 17/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170699 2004 BL23 18/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170700 Marygoldaross 2004 BY23 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL