Danh sách tiểu hành tinh/169001–169100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169001 2001 DN31 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169002 2001 DG32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169003 2001 DG33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169004 2001 DO36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169005 2001 DC37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169006 2001 DU37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169007 2001 DC38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169008 2001 DR40 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169009 2001 DD42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169010 2001 DT42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169011 2001 DW43 19/02/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
169012 2001 DD45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169013 2001 DP53 20/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
169014 2001 DM60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169015 2001 DS61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169016 2001 DD66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169017 2001 DU67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169018 2001 DV68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169019 2001 DL75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169020 2001 DD89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
169021 2001 DP90 22/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169022 2001 DP91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
169023 2001 DX93 19/02/2001 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
169024 2001 DX95 17/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
169025 2001 DY95 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169026 2001 DY104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
169027 2001 DD107 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
169028 2001 EU3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
169029 2001 ES7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
169030 2001 EA9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
169031 2001 EZ13 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169032 2001 FR10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
169033 2001 FA14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
169034 2001 FM16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
169035 2001 FJ19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
169036 2001 FC22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
169037 2001 FN26 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169038 2001 FD40 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169039 2001 FO40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169040 2001 FS42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
169041 2001 FE43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169042 2001 FS43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169043 2001 FV48 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169044 2001 FB49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169045 2001 FE54 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169046 2001 FU55 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169047 2001 FK59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169048 2001 FP61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169049 2001 FU86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
169050 2001 FL88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
169051 2001 FF92 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169052 2001 FH92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169053 2001 FO92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169054 2001 FF98 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
169055 2001 FE105 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169056 2001 FW115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
169057 2001 FN116 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169058 2001 FC117 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169059 2001 FV124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
169060 2001 FY124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
169061 2001 FP126 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169062 2001 FN137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
169063 2001 FO144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
169064 2001 FM146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
169065 2001 FO156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
169066 2001 FR157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
169067 2001 FK167 19/03/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
169068 2001 FX167 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
169069 2001 FC171 24/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
169070 2001 FM176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169071 2001 FR185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 111 km MPC · JPL
169072 2001 FN196 26/03/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
169073 2001 GZ3 15/04/2001 Kanab E. E. Sheridan 4,3 km MPC · JPL
169074 2001 GK7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169075 2001 GX10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
169076 2001 GY10 15/04/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
169077 2001 HT3 18/04/2001 Eskridge G. Hug 2,2 km MPC · JPL
169078 Chuckshaw 2001 HD14 23/04/2001 Kanab E. E. Sheridan 1,6 km MPC · JPL
169079 2001 HO14 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
169080 2001 HT32 23/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169081 2001 HZ33 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169082 2001 HK35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169083 2001 HA40 29/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
169084 2001 HF49 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169085 2001 HH50 22/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169086 2001 HW54 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
169087 2001 HL59 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169088 2001 JG3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
169089 2001 JC7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
169090 2001 JT7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
169091 2001 KA14 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
169092 2001 KN21 22/05/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 4,8 km MPC · JPL
169093 2001 KK22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169094 2001 KQ32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
169095 2001 KT36 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169096 2001 KP49 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169097 2001 KT53 18/05/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
169098 2001 KW58 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169099 2001 KC63 18/05/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
169100 2001 KX69 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL