Danh sách tiểu hành tinh/168201–168300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168201 2006 JJ23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
168202 2006 JP26 05/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
168203 2006 JB27 05/05/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 760 m MPC · JPL
168204 2006 JP27 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168205 2006 JE28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168206 2006 JH29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
168207 2006 JK29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168208 2006 JH30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
168209 2006 JP30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168210 2006 JW37 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
168211 2006 JF39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
168212 2006 JJ43 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168213 2006 JE45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
168214 2006 JO46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
168215 2006 JF47 10/05/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
168216 2006 JS48 08/05/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
168217 2006 JH53 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
168218 2006 JV54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
168219 2006 JK55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
168220 2006 JQ57 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
168221 Donjennings 2006 JO60 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
168222 2006 KU 18/05/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
168223 2006 KY1 16/05/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
168224 2006 KA7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
168225 2006 KV10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
168226 2006 KH15 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
168227 2006 KQ27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168228 2006 KA32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
168229 2006 KH35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168230 2006 KV39 23/05/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
168231 2006 KK40 18/05/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
168232 2006 KO41 19/05/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
168233 2006 KC44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168234 Hsi Ching 168234|Hsi Ching}} 25/05/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,5 km MPC · JPL
168235 2006 KZ72 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168236 2006 KA80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
168237 2006 KH80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
168238 2006 KM80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
168239 2006 KK82 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
168240 2006 KW84 24/05/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
168241 2006 KD86 21/05/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
168242 2006 KO86 24/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
168243 2006 KB90 22/05/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
168244 2006 KW98 26/05/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168245 2006 KX98 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
168246 2006 KF101 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
168247 2006 KA102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
168248 2006 KC103 29/05/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168249 2006 KF105 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168250 2006 KU109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
168251 2006 KY121 30/05/2006 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
168252 2006 LA1 02/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,8 km MPC · JPL
168253 2006 LZ2 14/06/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
168254 2006 LY3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168255 2006 LO7 06/06/2006 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
168256 2006 MY 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168257 2006 MF1 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168258 2006 MO3 16/06/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
168259 2006 MM9 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168260 2006 NT 02/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,3 km MPC · JPL
168261 Puglia 2006 PW3 15/08/2006 Suno V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
168262 2006 PJ27 12/08/2006 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
168263 2006 PX36 12/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
168264 2006 PO37 13/08/2006 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
168265 2006 QH37 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
168266 2006 QJ46 20/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
168267 2006 SA353 30/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
168268 2007 PQ1 05/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,7 km MPC · JPL
168269 2007 PS1 05/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
168270 2007 PY1 06/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 3,8 km MPC · JPL
168271 2007 PE6 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168272 2007 PY7 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
168273 2007 PJ16 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168274 2007 PU16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168275 2007 PZ16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168276 2007 PS17 09/08/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
168277 2007 PP21 09/08/2007 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
168278 2007 PJ29 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168279 2007 PV32 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168280 2007 QR5 18/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 14 km MPC · JPL
168281 2007 QM8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
168282 2007 QU9 22/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168283 2007 RR23 03/09/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
168284 2007 RT36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
168285 2007 RZ77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
168286 2007 RJ117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
168287 2007 RG145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168288 2007 RO210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
168289 2007 SD 17/09/2007 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
168290 2045 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
168291 3041 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
168292 4267 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
168293 4724 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
168294 4883 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 870 m MPC · JPL
168295 6280 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
168296 6740 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
168297 7575 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
168298 3230 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
168299 1048 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
168300 1217 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL