Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/168101–168200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168101 2006 DJ210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
168102 2006 DB212 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168103 2006 DS212 27/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
168104 2006 EQ8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168105 2006 EJ19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168106 2006 EK41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168107 2006 EQ41 04/03/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
168108 2006 EM51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168109 2006 EN53 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
168110 2006 EE61 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168111 2006 EZ62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168112 2006 FG 19/03/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
168113 2006 FB3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168114 2006 FU8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
168115 2006 FQ9 24/03/2006 RAS A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
168116 2006 FL11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168117 2006 FW11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168118 2006 FS23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168119 2006 FZ27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
168120 2006 FM30 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168121 2006 FN32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168122 2006 FV34 25/03/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
168123 2006 FP37 24/03/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
168124 2006 FL44 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
168125 2006 FS44 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
168126 Chengbruce 2006 GK 01/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 2,0 km MPC · JPL
168127 2006 GC3 06/04/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,2 km MPC · JPL
168128 2006 GO7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
168129 2006 GS19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
168130 2006 GD28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168131 2006 GZ31 06/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
168132 2006 GG32 06/04/2006 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
168133 2006 GE37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
168134 2006 GP37 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168135 2006 GU38 06/04/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
168136 2006 GP41 07/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
168137 2006 GD42 09/04/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168138 2006 GW49 07/04/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
168139 2006 GA50 07/04/2006 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
168140 2006 GB52 08/04/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
168141 2006 HL 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168142 2006 HB3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
168143 2006 HX7 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168144 2006 HP8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168145 2006 HA24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168146 2006 HY24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168147 2006 HV27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
168148 2006 HP30 25/04/2006 RAS A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
168149 2006 HH31 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
168150 2006 HA33 19/04/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
168151 2006 HC35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
168152 2006 HO40 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
168153 2006 HJ42 23/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168154 2006 HM42 23/04/2006 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
168155 2006 HY46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168156 2006 HZ46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168157 2006 HE47 20/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
168158 2006 HQ49 25/04/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168159 2006 HH52 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
168160 2006 HB55 21/04/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168161 2006 HE57 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168162 2006 HK57 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
168163 2006 HW59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
168164 2006 HV60 27/04/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
168165 2006 HA61 28/04/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168166 2006 HT63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168167 2006 HU63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168168 2006 HD69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
168169 2006 HP69 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
168170 2006 HX76 25/04/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
168171 2006 HM77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168172 2006 HE80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168173 2006 HF82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168174 2006 HG82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168175 2006 HP83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
168176 2006 HS83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168177 2006 HU83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168178 2006 HN84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168179 2006 HT85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168180 2006 HV88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
168181 2006 HQ90 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168182 2006 HS90 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
168183 2006 HT96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
168184 2006 HH102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168185 2006 HV102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
168186 2006 HX108 30/04/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
168187 2006 HG114 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
168188 2006 HN115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168189 2006 HF117 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
168190 2006 HA121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168191 2006 HQ152 30/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
168192 2006 JZ 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
168193 2006 JH1 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168194 2006 JT1 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168195 2006 JZ1 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168196 2006 JL5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
168197 2006 JV10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168198 2006 JR17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
168199 2006 JY18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
168200 2006 JZ19 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL