Danh sách tiểu hành tinh/167201–167300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167201 2003 TE20 14/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
167202 2003 TO20 14/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
167203 2003 TW20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
167204 2003 TO33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167205 2003 TR43 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
167206 2003 TP52 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167207 2003 UH1 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
167208 Lelekovice 2003 UN7 17/10/2003 Ondřejov P. Kušnirák, K. Hornoch 2,2 km MPC · JPL
167209 2003 UX13 16/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
167210 2003 UN14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167211 2003 UO16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
167212 2003 UQ18 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167213 2003 UC19 20/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
167214 2003 UA22 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
167215 2003 UC23 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167216 2003 UH26 24/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
167217 2003 US28 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
167218 2003 UY30 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167219 2003 UH31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167220 2003 UQ32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167221 2003 UA33 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
167222 2003 UT39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167223 2003 UE40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167224 2003 UD41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
167225 2003 UJ45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167226 2003 UP45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167227 2003 UT47 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
167228 2003 UF53 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
167229 2003 UM56 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
167230 2003 UJ57 26/10/2003 Kvistaberg UDAS 3,2 km MPC · JPL
167231 2003 UE58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167232 2003 UC59 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
167233 2003 UX61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167234 2003 UB63 16/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
167235 2003 UJ64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
167236 2003 UO64 16/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
167237 2003 UJ70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167238 2003 UY73 16/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167239 2003 UZ75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167240 2003 UU81 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
167241 2003 UC91 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167242 2003 US91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167243 2003 UQ94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167244 2003 UB95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167245 2003 UR96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167246 2003 UX96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167247 2003 UU97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167248 2003 UL99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
167249 2003 UP99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
167250 2003 UQ99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
167251 2003 UJ104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167252 2003 UP109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167253 2003 UY109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167254 2003 UU113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167255 2003 UT115 20/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
167256 2003 UE117 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167257 2003 UG118 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
167258 2003 UH120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167259 2003 UF121 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
167260 2003 UM122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
167261 2003 UT122 19/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167262 2003 UN123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
167263 2003 UC127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167264 2003 UH127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
167265 2003 UH129 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
167266 2003 UN129 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
167267 2003 UW131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
167268 2003 UN137 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167269 2003 UP142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
167270 2003 UQ146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
167271 2003 UY146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
167272 2003 UP147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167273 2003 UK148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
167274 2003 UT148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167275 2003 UU148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
167276 2003 UR150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
167277 2003 US150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167278 2003 UZ161 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
167279 2003 UD166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
167280 2003 UB168 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167281 2003 UB169 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167282 2003 UT169 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167283 2003 UH170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167284 2003 UR175 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
167285 2003 UP180 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
167286 2003 UZ180 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
167287 2003 UF181 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167288 2003 US189 22/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
167289 2003 UX195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167290 2003 UU196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
167291 2003 UX199 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167292 2003 UD200 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167293 2003 UN205 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167294 2003 UB206 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167295 2003 UC209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
167296 2003 UF210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
167297 2003 UD211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167298 2003 UA213 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167299 2003 UR215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
167300 2003 UV216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL