Danh sách tiểu hành tinh/166201–166300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166201 2002 EL121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
166202 2002 ER123 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
166203 2002 ES123 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166204 2002 EV124 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166205 2002 EA126 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
166206 2002 EL126 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166207 2002 EW126 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166208 2002 EL128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166209 2002 EL129 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166210 2002 ER133 13/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166211 2002 EP135 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
166212 2002 EX139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166213 2002 EJ141 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
166214 2002 EN144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
166215 2002 EL146 14/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166216 2002 EV146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
166217 2002 ED148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166218 2002 EF149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166219 2002 EU150 15/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166220 2002 EE153 15/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166221 2002 EC155 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166222 2002 FY3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
166223 2002 FP6 23/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,8 km MPC · JPL
166224 2002 FH9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166225 2002 FP9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166226 2002 FF11 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
166227 2002 FQ11 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166228 2002 FY12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166229 Palanga 2002 FS16 17/03/2002 Moletai K. Černis 1,7 km MPC · JPL
166230 2002 FB17 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
166231 2002 FX19 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166232 2002 FR21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
166233 2002 FL26 20/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166234 2002 FA28 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
166235 2002 FP29 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166236 2002 FM33 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166237 2002 FN33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166238 2002 FU33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166239 2002 FO37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166240 2002 FP39 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166241 2002 GF12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
166242 2002 GL12 15/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
166243 2002 GL13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166244 2002 GD14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166245 2002 GG16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166246 2002 GR16 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
166247 2002 GB20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166248 2002 GZ20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166249 2002 GB21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166250 2002 GG23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166251 2002 GU23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166252 2002 GJ25 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
166253 2002 GD27 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
166254 2002 GO33 01/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166255 2002 GF42 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166256 2002 GV44 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166257 2002 GC55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
166258 2002 GY60 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166259 2002 GE62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166260 2002 GF65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
166261 2002 GN65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166262 2002 GK68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166263 2002 GW69 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166264 2002 GL74 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166265 2002 GM83 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166266 2002 GO84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166267 2002 GW87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166268 2002 GQ89 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166269 2002 GY89 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
166270 2002 GG90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
166271 2002 GT90 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166272 2002 GB94 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
166273 2002 GH94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166274 2002 GJ94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166275 2002 GS94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166276 2002 GN95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166277 2002 GM96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166278 2002 GQ96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166279 2002 GM99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166280 2002 GE111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166281 2002 GQ118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166282 2002 GU123 11/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
166283 2002 GA125 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166284 2002 GM125 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166285 2002 GY127 12/04/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
166286 2002 GB153 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166287 2002 GQ153 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
166288 2002 GM160 15/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166289 2002 GH163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166290 2002 HK4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166291 2002 HE10 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166292 2002 HA16 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166293 2002 HB16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
166294 2002 HJ16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
166295 2002 JL1 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
166296 2002 JP3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
166297 2002 JC5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
166298 2002 JL6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
166299 2002 JN8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166300 2002 JG12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL