Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/166301–166400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166301 2002 JJ13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
166302 2002 JV14 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166303 2002 JX15 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
166304 2002 JU16 06/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
166305 2002 JX22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166306 2002 JT25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166307 2002 JA26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166308 2002 JQ27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166309 2002 JQ33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166310 2002 JU36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
166311 2002 JX36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
166312 2002 JY43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166313 2002 JM45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166314 2002 JW49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166315 2002 JS51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166316 2002 JX51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166317 2002 JY51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166318 2002 JR53 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166319 2002 JZ61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166320 2002 JZ65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166321 2002 JT66 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
166322 2002 JP75 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166323 2002 JZ76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166324 2002 JW79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166325 2002 JO83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166326 2002 JK87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166327 2002 JU88 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166328 2002 JX89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166329 2002 JW90 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166330 2002 JU93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166331 2002 JF94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166332 2002 JB95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166333 2002 JH95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166334 2002 JN107 12/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166335 2002 JR108 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166336 2002 JN121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166337 2002 JZ124 06/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166338 2002 JH125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166339 2002 JX125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166340 2002 JQ129 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166341 2002 JV129 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166342 2002 JV132 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166343 2002 JB135 09/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166344 2002 JL139 10/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166345 2002 JU144 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166346 2002 JN145 14/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166347 2002 KQ1 17/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
166348 2002 KD2 18/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166349 2002 KO3 19/05/2002 Needville Needville Obs. 3,8 km MPC · JPL
166350 2002 KH5 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166351 2002 KP7 28/05/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
166352 2002 KN9 27/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
166353 2002 KB10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166354 2002 KC10 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
166355 2002 KW10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166356 2002 KD14 30/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166357 2002 LW3 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166358 2002 LZ6 01/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166359 2002 LJ15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166360 2002 LR15 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166361 2002 LO16 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
166362 2002 LF17 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166363 2002 LL22 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166364 2002 LY24 02/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166365 2002 LZ24 02/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166366 2002 LH25 03/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
166367 2002 LF26 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166368 2002 LC27 07/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166369 2002 LM28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166370 2002 LG29 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166371 2002 LL31 10/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
166372 2002 LO32 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
166373 2002 LX32 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
166374 2002 LG36 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
166375 2002 LS39 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166376 2002 LU42 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166377 2002 LC43 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166378 2002 LX43 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166379 2002 LF46 11/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166380 2002 LG46 11/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166381 2002 LT46 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
166382 2002 LA50 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166383 2002 LN50 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166384 2002 LS57 11/06/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
166385 2002 MX2 24/06/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
166386 2002 NO4 08/07/2002 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
166387 2002 NU4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
166388 2002 NC5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
166389 2002 NK8 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166390 2002 NE9 01/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
166391 2002 NA10 03/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166392 2002 ND13 04/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166393 2002 NM14 03/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166394 2002 NB15 05/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166395 2002 NW17 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166396 2002 NA21 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166397 2002 NG21 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166398 2002 NX22 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
166399 2002 NY22 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
166400 2002 NS23 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL