Danh sách tiểu hành tinh/166101–166200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166101 2002 CV159 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166102 2002 CF160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166103 2002 CY168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166104 2002 CZ168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166105 2002 CX169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166106 2002 CH170 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166107 2002 CV171 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166108 2002 CB174 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166109 2002 CQ179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166110 2002 CQ184 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166111 2002 CE185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166112 2002 CN195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166113 2002 CG204 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166114 2002 CH205 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166115 2002 CO208 10/02/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
166116 2002 CJ214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166117 2002 CG215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166118 2002 CU216 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166119 2002 CK220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
166120 2002 CO220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166121 2002 CA221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166122 2002 CO221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166123 2002 CF223 11/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
166124 2002 CW226 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166125 2002 CT227 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166126 2002 CT228 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166127 2002 CJ234 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
166128 2002 CP236 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166129 2002 CR236 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
166130 2002 CP242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166131 2002 CS251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166132 2002 CD253 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
166133 2002 CO260 07/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166134 2002 CR261 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
166135 2002 CJ286 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166136 2002 CN296 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
166137 2002 CW298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166138 2002 CZ311 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166139 2002 DZ 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,4 km MPC · JPL
166140 2002 DR10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166141 2002 DF15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166142 2002 EZ 05/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166143 2002 EC2 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
166144 2002 EO3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,0 km MPC · JPL
166145 2002 EH5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
166146 2002 EP12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
166147 2002 ED14 05/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166148 2002 EU14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
166149 2002 EO15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166150 2002 EA16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166151 2002 EM20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166152 2002 EQ23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
166153 2002 ET24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
166154 2002 EB28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166155 2002 EO28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166156 2002 EZ29 09/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
166157 2002 EB31 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166158 2002 EE31 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166159 2002 EV32 11/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166160 2002 EB33 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166161 2002 EH35 11/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
166162 2002 EK39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166163 2002 ER39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166164 2002 EV40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166165 2002 EV41 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166166 2002 EC43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166167 2002 EY44 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
166168 2002 EC47 12/03/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
166169 2002 EF49 12/03/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
166170 2002 EP52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166171 2002 ES53 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166172 2002 EF55 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166173 2002 EO55 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166174 2002 EO57 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166175 2002 EE59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166176 2002 EC61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166177 2002 EA64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166178 2002 EE66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166179 2002 ED68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166180 2002 EH68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166181 2002 EW69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166182 2002 EN72 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
166183 2002 EY72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166184 2002 EA83 13/03/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
166185 2002 EE83 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166186 2002 EQ83 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166187 2002 EY85 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166188 2002 EF86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166189 2002 EX89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166190 2002 EL91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166191 2002 EP91 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166192 2002 EW91 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166193 2002 EO93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166194 2002 EQ93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166195 2002 EM95 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166196 2002 EY96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
166197 2002 EE103 09/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166198 2002 EK109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166199 2002 EY111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
166200 2002 ES118 10/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL