Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/165801–165900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165801 2001 RO52 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165802 2001 RN54 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165803 2001 RN55 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165804 2001 RZ57 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165805 2001 RB58 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165806 2001 RC60 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165807 2001 RS62 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165808 2001 RO66 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
165809 2001 RK78 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
165810 2001 RW79 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165811 2001 RH81 14/09/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
165812 2001 RE84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
165813 2001 RJ87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
165814 2001 RY96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
165815 2001 RF100 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165816 2001 RU100 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165817 2001 RU101 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165818 2001 RE102 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165819 2001 RT108 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165820 2001 RF111 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165821 2001 RK112 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165822 2001 RO112 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165823 2001 RJ113 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165824 2001 RY114 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165825 2001 RS117 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165826 2001 RU117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165827 2001 RX118 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165828 2001 RK123 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165829 2001 RO127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165830 2001 RV128 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165831 2001 RD131 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165832 2001 RH131 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
165833 2001 RY134 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165834 2001 RW135 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165835 2001 RD138 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165836 2001 RJ140 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165837 2001 RO141 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165838 2001 RA143 15/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
165839 2001 RW144 06/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
165840 2001 RQ146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
165841 2001 RC147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
165842 2001 RE153 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
165843 2001 RB154 15/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
165844 2001 SB6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
165845 2001 SP10 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165846 2001 SE11 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165847 2001 SE12 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165848 2001 SV13 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
165849 2001 SD16 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165850 2001 SK16 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165851 2001 SP18 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165852 2001 SG19 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165853 2001 SD20 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165854 2001 SQ23 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165855 2001 SH24 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165856 2001 SP30 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
165857 2001 SF34 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165858 2001 SX35 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165859 2001 SD40 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165860 2001 SB43 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165861 2001 SM45 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165862 2001 SF78 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165863 2001 SF80 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
165864 2001 SW86 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165865 2001 SK88 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165866 2001 SL89 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165867 2001 SQ91 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165868 2001 SO95 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165869 2001 ST101 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
165870 2001 SY121 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
165871 2001 SE124 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165872 2001 SW125 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165873 2001 SK126 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165874 2001 SP128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
165875 2001 SK129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165876 2001 SZ129 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165877 2001 SH137 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
165878 2001 SS137 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165879 2001 SQ140 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165880 2001 SF143 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165881 2001 SX153 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165882 2001 SC154 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
165883 2001 ST164 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
165884 2001 SO165 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165885 2001 SP165 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165886 2001 SY184 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
165887 2001 SH186 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
165888 2001 SJ196 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
165889 2001 SY197 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165890 2001 SW198 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165891 2001 SH199 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165892 2001 SP199 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
165893 2001 SF201 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165894 2001 SJ202 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165895 2001 SU217 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165896 2001 SZ223 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165897 2001 SA235 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165898 2001 ST250 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165899 2001 SA292 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
165900 2001 SB294 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL