Danh sách tiểu hành tinh/166801–166900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166801 2002 VY57 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
166802 2002 VG58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
166803 2002 VJ58 06/11/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
166804 2002 VR64 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
166805 2002 VZ64 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166806 2002 VP70 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166807 2002 VU74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166808 2002 VS75 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166809 2002 VO76 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166810 2002 VT78 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166811 2002 VC81 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
166812 2002 VU81 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166813 2002 VK82 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
166814 2002 VA85 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166815 2002 VL85 08/11/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
166816 2002 VO88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
166817 2002 VP91 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
166818 2002 VS92 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166819 2002 VK93 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166820 2002 VX93 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166821 2002 VK94 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166822 2002 VV95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
166823 2002 VE96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
166824 2002 VH99 13/11/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
166825 2002 VN100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
166826 2002 VV100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
166827 2002 VJ101 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
166828 2002 VF104 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166829 2002 VR104 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166830 2002 VD107 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166831 2002 VV111 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166832 2002 VU112 13/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166833 2002 VD114 13/11/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
166834 2002 VA118 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166835 2002 VQ118 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
166836 2002 VL119 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
166837 2002 VS120 12/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
166838 2002 VY120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
166839 2002 VD122 13/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
166840 2002 VT122 13/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
166841 2002 VX122 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166842 2002 VS124 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166843 2002 VU124 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166844 2002 VR125 14/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166845 2002 VT125 14/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166846 2002 VL127 13/11/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
166847 2002 VM127 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166848 2002 VX140 12/11/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
166849 2002 WE3 24/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166850 2002 WF3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
166851 2002 WJ8 24/11/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
166852 2002 WE9 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166853 2002 WZ10 25/11/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
166854 2002 WC11 25/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166855 2002 WM20 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
166856 2002 WC21 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
166857 2002 XE 01/12/2002 Emerald Lane L. Ball 4,5 km MPC · JPL
166858 2002 XL 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166859 2002 XH1 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166860 2002 XN7 02/12/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
166861 2002 XB16 03/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
166862 2002 XR19 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166863 2002 XM29 05/12/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166864 2002 XP29 05/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166865 2002 XT34 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166866 2002 XO37 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166867 2002 XH38 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166868 2002 XN43 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166869 2002 XJ47 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
166870 2002 XT47 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166871 2002 XG48 10/12/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
166872 2002 XP50 10/12/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
166873 2002 XB51 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166874 2002 XT55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166875 2002 XH60 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166876 2002 XS60 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166877 2002 XG61 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166878 2002 XV78 11/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
166879 2002 XA82 11/12/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
166880 2002 XD83 13/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
166881 2002 XG88 12/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166882 2002 XA90 14/12/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
166883 2002 XJ90 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
166884 2002 XJ102 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166885 2002 YS2 28/12/2002 Nashville R. Clingan 5,5 km MPC · JPL
166886 Ybl 2002 YB3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 4,4 km MPC · JPL
166887 2002 YN3 28/12/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
166888 2002 YY6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
166889 2002 YR16 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
166890 2002 YA17 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
166891 2002 YS22 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166892 2002 YY23 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166893 2002 YW26 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166894 2002 YO32 27/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166895 2002 YD35 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
166896 2003 AV1 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166897 2003 AD2 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166898 2003 AQ2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166899 2003 AT4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 7,4 km MPC · JPL
166900 2003 AJ7 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL