Danh sách tiểu hành tinh/165501–165600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165501 2001 BH65 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165502 2001 BY67 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165503 2001 BF69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165504 2001 BS72 27/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
165505 2001 BV76 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165506 2001 BN79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165507 2001 CO1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165508 2001 CA3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165509 2001 CO4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165510 2001 CF5 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
165511 2001 CN6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165512 2001 CQ6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165513 2001 CT8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165514 2001 CA11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165515 2001 CH11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165516 2001 CA14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165517 2001 CZ14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165518 2001 CT16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165519 2001 CV17 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165520 2001 CX18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165521 2001 CC19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165522 2001 CD20 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165523 2001 CF20 03/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165524 2001 CM22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
165525 2001 CK23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
165526 2001 CQ23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165527 2001 CY23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165528 2001 CK28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
165529 2001 CE33 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165530 2001 CG33 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165531 2001 CD37 15/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 16 km MPC · JPL
165532 2001 CG40 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165533 2001 CB47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165534 2001 CC47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
165535 2001 DZ 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,4 km MPC · JPL
165536 2001 DC6 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165537 2001 DN9 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165538 2001 DV9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165539 2001 DQ14 17/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
165540 2001 DV19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165541 2001 DS20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165542 2001 DY22 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165543 2001 DK29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165544 2001 DE30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165545 2001 DE36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165546 2001 DL36 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165547 2001 DM37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165548 2001 DO37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165549 2001 DM39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165550 2001 DH40 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165551 2001 DZ40 19/02/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
165552 2001 DS42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165553 2001 DZ43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165554 2001 DA44 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165555 2001 DD44 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165556 2001 DO45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165557 2001 DR46 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165558 2001 DN47 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
165559 2001 DL48 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165560 2001 DJ51 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165561 2001 DV52 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165562 2001 DD57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165563 2001 DK57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
165564 2001 DF62 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165565 2001 DL66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165566 2001 DA81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
165567 2001 DU82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
165568 2001 DG83 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
165569 2001 DG91 20/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
165570 2001 DX91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
165571 2001 DE92 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
165572 2001 DL97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165573 2001 DE102 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165574 Deidre 2001 DH105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
165575 2001 DR107 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
165576 2001 DC108 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
165577 2001 EA 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
165578 2001 EZ2 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
165579 2001 EA4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
165580 2001 ES9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
165581 2001 ER14 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165582 2001 EA17 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165583 2001 EF22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
165584 2001 EX22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
165585 2001 EY22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
165586 2001 FH8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165587 2001 FW9 20/03/2001 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
165588 2001 FG18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
165589 2001 FQ22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
165590 2001 FY23 19/03/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
165591 2001 FU28 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165592 2001 FJ30 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
165593 2001 FU31 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
165594 2001 FT40 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165595 2001 FV40 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165596 2001 FA41 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165597 2001 FL43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165598 2001 FB46 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165599 2001 FT47 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165600 2001 FW49 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL