Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/165401–165500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165401 2000 XA33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165402 2000 XX34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165403 2000 XM43 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165404 2000 XU44 08/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165405 2000 XB48 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165406 2000 XT53 14/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,1 km MPC · JPL
165407 2000 YA10 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165408 2000 YV10 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165409 2000 YP15 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165410 2000 YN19 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165411 2000 YJ22 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
165412 2000 YK24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165413 2000 YD30 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
165414 2000 YW30 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
165415 2000 YK35 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165416 2000 YF36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165417 2000 YK36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165418 2000 YH51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165419 2000 YY52 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165420 2000 YH53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165421 2000 YL53 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165422 2000 YQ53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165423 2000 YB54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165424 2000 YF59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165425 2000 YK60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165426 2000 YO60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165427 2000 YF62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165428 2000 YR62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165429 2000 YW66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165430 2000 YV69 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165431 2000 YQ71 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165432 2000 YA72 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165433 2000 YD72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165434 2000 YC75 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165435 2000 YO77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165436 2000 YD79 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165437 2000 YM86 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165438 2000 YG87 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165439 2000 YK87 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165440 2000 YD92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165441 2000 YY95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165442 2000 YA99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165443 2000 YA102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165444 2000 YK104 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165445 2000 YM106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165446 2000 YG108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165447 2000 YV108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165448 2000 YN111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165449 2000 YR111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165450 2000 YB114 30/12/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
165451 2000 YN115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165452 2000 YA116 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165453 2000 YC118 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
165454 2000 YT119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165455 2000 YU119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165456 2000 YL125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
165457 2000 YE127 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
165458 2000 YV129 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165459 2000 YC131 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165460 2000 YE134 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165461 2000 YD137 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165462 2001 AY2 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
165463 2001 AK11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165464 2001 AY19 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165465 2001 AS20 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165466 2001 AF28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165467 2001 AA29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165468 2001 AC29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165469 2001 AL32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165470 2001 AC35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
165471 2001 AP35 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165472 2001 AC36 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165473 2001 AX37 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165474 2001 AR39 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165475 2001 AZ39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
165476 2001 AQ40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
165477 2001 AP44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
165478 2001 AQ46 15/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165479 2001 AK49 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165480 2001 AJ50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165481 2001 AX50 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165482 2001 BC 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
165483 2001 BZ12 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165484 2001 BO19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165485 2001 BU19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165486 2001 BR20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165487 2001 BS20 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
165488 2001 BK22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165489 2001 BQ23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165490 2001 BQ28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165491 2001 BA31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165492 2001 BL31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165493 2001 BP32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165494 2001 BD42 25/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165495 2001 BY47 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165496 2001 BH49 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165497 2001 BC53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
165498 2001 BH53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
165499 2001 BN53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
165500 2001 BC57 19/01/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL