Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/164301–164400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164301 2004 YY20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
164302 2004 YH21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
164303 2004 YE25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164304 2005 AR4 06/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
164305 2005 AR10 06/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
164306 2005 AC11 08/01/2005 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
164307 2005 AJ11 01/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
164308 2005 AE12 06/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
164309 2005 AL20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
164310 2005 AW20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164311 2005 AC21 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164312 2005 AD22 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164313 2005 AL23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164314 2005 AC26 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164315 2005 AW29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
164316 2005 AP32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164317 2005 AS35 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164318 2005 AJ37 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164319 2005 AJ40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164320 2005 AS41 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164321 2005 AH43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164322 2005 AT43 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164323 2005 AS46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164324 2005 AU47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164325 2005 AJ48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164326 2005 AJ49 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
164327 2005 AO49 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
164328 2005 AH54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
164329 2005 AE69 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
164330 2005 AG69 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164331 2005 AV72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
164332 2005 AW79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164333 2005 BF 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
164334 2005 BF2 18/01/2005 RAS U. Wolff 4,4 km MPC · JPL
164335 2005 BR2 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164336 2005 BB11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164337 2005 BR12 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164338 2005 BN16 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164339 2005 BO16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164340 2005 BF43 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
164341 2005 CO 02/02/2005 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
164342 2005 CP 02/02/2005 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
164343 2005 CU12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
164344 2005 CJ14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
164345 2005 CV15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
164346 2005 CH31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
164347 2005 CN48 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164348 2005 CP49 02/02/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
164349 2005 CO51 02/02/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
164350 2005 CU52 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164351 2005 CA56 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164352 2005 CW57 02/02/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
164353 2005 CH59 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164354 2005 CG62 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
164355 2005 CQ65 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164356 2005 CF73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164357 2005 CN75 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164358 2005 DB 16/02/2005 Gnosca S. Sposetti 4,3 km MPC · JPL
164359 2005 EC1 02/03/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 4,7 km MPC · JPL
164360 2005 EL2 01/03/2005 Gnosca S. Sposetti 3,4 km MPC · JPL
164361 2005 EV11 02/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
164362 2005 EH13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164363 2005 EN14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
164364 2005 EG23 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
164365 2005 EO35 04/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
164366 2005 EV40 01/03/2005 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
164367 2005 EB46 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
164368 2005 EJ48 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
164369 2005 ED49 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
164370 2005 EZ49 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
164371 2005 ET65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
164372 2005 EU67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
164373 2005 ED68 07/03/2005 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
164374 2005 EM97 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
164375 2005 EM107 04/03/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
164376 2005 ET113 04/03/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
164377 2005 EM118 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
164378 2005 EY124 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
164379 2005 EE134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
164380 2005 EB148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
164381 2005 EC168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
164382 2005 EQ182 09/03/2005 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
164383 2005 ES205 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164384 2005 EJ210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
164385 2005 EQ217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
164386 2005 EJ240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164387 2005 EY263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
164388 2005 EG273 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164389 2005 EL278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
164390 2005 EO289 09/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
164391 2005 EG318 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
164392 2005 FG5 30/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
164393 2005 GP1 01/04/2005 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
164394 2005 GH2 01/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164395 2005 GJ20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
164396 2005 GW38 04/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
164397 2005 GK39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
164398 2005 GZ39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
164399 2005 GK45 05/04/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
164400 2005 GN59 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 1,2 km MPC · JPL