Danh sách tiểu hành tinh/163301–163400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163301 2002 JE8 06/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
163302 2002 JC12 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163303 2002 JS15 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163304 2002 JF25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
163305 2002 JR35 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163306 2002 JC42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163307 2002 JU45 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163308 2002 JV45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163309 2002 JC59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163310 2002 JH60 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163311 2002 JQ66 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163312 2002 JE69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163313 2002 JG75 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163314 2002 JY82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163315 2002 JT83 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163316 2002 JO85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163317 2002 JM87 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163318 2002 JC89 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163319 2002 JB98 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
163320 2002 JS106 11/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163321 2002 JY106 11/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163322 2002 JJ112 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163323 2002 JS115 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
163324 2002 JJ116 01/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163325 2002 JZ120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163326 2002 JF124 06/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163327 2002 JR131 09/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163328 2002 JU132 09/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163329 2002 JO146 15/05/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
163330 2002 JJ147 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163331 2002 KX5 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163332 2002 KZ5 18/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163333 2002 KU8 29/05/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
163334 2002 KB15 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
163335 2002 LJ 01/06/2002 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
163336 2002 LE5 05/06/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
163337 2002 LF11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163338 2002 LS13 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
163339 2002 LU24 01/06/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
163340 2002 LW28 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163341 2002 LP32 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,3 km MPC · JPL
163342 2002 LB44 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
163343 2002 LC53 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
163344 2002 MS2 17/06/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163345 2002 MK5 24/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163346 2002 NS 04/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
163347 2002 NK4 03/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163348 2002 NN4 09/07/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
163349 2002 NZ4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
163350 2002 NP26 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163351 2002 NW32 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
163352 2002 NR42 15/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163353 2002 NN43 15/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163354 2002 NW43 11/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163355 2002 NQ49 14/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163356 2002 NJ59 08/07/2002 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
163357 2002 NH63 09/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163358 2002 NN63 09/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
163359 2002 OJ5 17/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163360 2002 OD7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163361 2002 OX9 21/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
163362 2002 OZ14 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
163363 2002 OV19 29/07/2002 Emerald Lane L. Ball 3,9 km MPC · JPL
163364 2002 OD20 21/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
163365 2002 ON20 28/07/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
163366 2002 PM 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
163367 2002 PP 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
163368 2002 PF3 03/08/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
163369 2002 PK17 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163370 2002 PG21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163371 2002 PL27 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
163372 2002 PP38 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163373 2002 PZ39 10/08/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
163374 2002 PG44 05/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
163375 2002 PT48 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163376 2002 PM54 05/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163377 2002 PW62 08/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
163378 2002 PY78 11/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163379 2002 PK85 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
163380 2002 PN86 13/08/2002 Vicques M. Ory 5,0 km MPC · JPL
163381 2002 PV101 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163382 2002 PZ116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163383 2002 PP118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
163384 2002 PV125 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163385 2002 PL127 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
163386 2002 PP156 11/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
163387 2002 PZ178 07/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163388 2002 QG1 16/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
163389 2002 QS1 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
163390 2002 QM4 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
163391 2002 QU12 26/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
163392 2002 QH32 29/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
163393 2002 QR34 29/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163394 2002 QC39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
163395 2002 QJ42 30/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163396 2002 QR43 30/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163397 2002 QU49 20/08/2002 Palomar R. Matson 5,7 km MPC · JPL
163398 2002 QQ55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
163399 2002 QT64 28/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163400 2002 QK74 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL