Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/162801–162900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
162801 2000 YV91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162802 2000 YK120 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
162803 2000 YG133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
162804 2000 YV136 23/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
162805 2001 AR 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 20 km MPC · JPL
162806 2001 AY10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162807 2001 AN12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162808 2001 AS12 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
162809 2001 AW34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162810 2001 AA37 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162811 2001 AG51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
162812 2001 AV51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
162813 2001 BE9 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
162814 2001 BT19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162815 2001 BU22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
162816 2001 BL23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162817 2001 BX28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162818 2001 BF33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162819 2001 BD34 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162820 2001 BK36 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162821 2001 BV42 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
162822 2001 BD49 21/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
162823 2001 BV58 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
162824 2001 BK60 29/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
162825 2001 BO61 26/01/2001 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
162826 2001 BE64 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162827 2001 BT76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
162828 2001 CG 01/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
162829 2001 CX1 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
162830 2001 CK2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162831 2001 CV4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162832 2001 CO6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162833 2001 CS15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
162834 2001 CO17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162835 2001 CA19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
162836 2001 CY22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
162837 2001 CB30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
162838 2001 CC36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
162839 2001 CX36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
162840 2001 DE3 16/02/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
162841 2001 DF4 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162842 2001 DQ7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
162843 2001 DN13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
162844 2001 DV27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162845 2001 DZ27 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162846 2001 DK28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162847 2001 DA31 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
162848 2001 DV31 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
162849 2001 DN32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162850 2001 DV34 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
162851 2001 DF39 19/02/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
162852 2001 DJ43 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
162853 2001 DO43 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
162854 2001 DE47 19/02/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
162855 2001 DU50 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162856 2001 DN53 20/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
162857 2001 DP70 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
162858 2001 DZ71 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
162859 2001 DW76 21/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162860 2001 DF102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162861 2001 DY103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
162862 2001 DQ104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
162863 2001 EX4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
162864 2001 EZ4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
162865 2001 EP8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
162866 2001 EB13 04/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162867 2001 EA19 14/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
162868 2001 ET19 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
162869 2001 EF20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
162870 2001 EY23 15/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
162871 2001 EO26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
162872 2001 FP3 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
162873 2001 FB7 18/03/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
162874 2001 FV12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
162875 2001 FD20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
162876 2001 FC24 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
162877 2001 FB28 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162878 2001 FU33 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
162879 2001 FM42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
162880 2001 FS51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162881 2001 FT51 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
162882 2001 FD58 24/03/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
162883 2001 FM68 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
162884 2001 FR73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162885 2001 FW84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
162886 2001 FT88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
162887 2001 FD93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162888 2001 FJ106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
162889 2001 FT116 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
162890 2001 FO138 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
162891 2001 FS169 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 2,0 km MPC · JPL
162892 2001 GW1 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
162893 2001 GK3 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162894 2001 HD 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
162895 2001 HR4 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
162896 2001 HG11 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
162897 2001 HB15 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
162898 2001 HK22 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
162899 2001 HB27 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
162900 2001 HG31 24/04/2001 Haleakala NEAT AMO 2,5 km MPC · JPL