Danh sách tiểu hành tinh/161801–161900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161801 2006 VS64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
161802 2006 VN75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161803 2006 VL85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161804 2006 VO87 14/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
161805 2006 VQ89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161806 2006 VZ92 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161807 2006 VS96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161808 2006 VT119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161809 2006 VM144 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
161810 2006 VO147 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161811 2006 VL168 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
161812 2006 WV24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161813 2006 WW26 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161814 2006 WS27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
161815 2006 WK30 24/11/2006 Trois-Rivières Cégep de Trois-Rivières Obs. 1,3 km MPC · JPL
161816 2006 WB45 16/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161817 2006 WL66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
161818 2006 WB86 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161819 2006 WS86 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161820 2006 WG89 18/11/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
161821 2006 WP101 19/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161822 2006 WO103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161823 2006 WG104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161824 2006 WN131 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161825 2006 WE135 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161826 2006 WX148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
161827 2006 WX151 21/11/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161828 2006 WF178 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161829 2006 XQ8 09/12/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
161830 2006 XZ25 12/12/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
161831 2006 XZ32 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161832 2006 XV36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161833 2006 XC49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
161834 2006 XU50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
161835 2006 XY50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161836 2006 XX57 14/12/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
161837 2006 XZ63 11/12/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
161838 2006 XO66 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
161839 2006 YB7 20/12/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
161840 2006 YC16 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
161841 2006 YN18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
161842 2007 AV7 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
161843 2007 AZ7 09/01/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161844 2007 AZ9 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
161845 2007 AK18 09/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
161846 2007 AG21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161847 2007 AP24 15/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
161848 2007 AZ25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
161849 2007 AL27 15/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
161850 2007 BY7 24/01/2007 RAS A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
161851 2007 BQ8 16/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
161852 2007 BP18 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
161853 2007 BR19 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
161854 2007 BQ29 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161855 2007 BH30 24/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
161856 2007 BL40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
161857 2007 BU40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
161858 2007 BD42 24/01/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
161859 2007 BN42 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
161860 2007 BP43 24/01/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
161861 2007 BX44 25/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161862 2007 BJ49 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161863 2007 BP50 23/01/2007 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
161864 2007 BE53 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
161865 2007 BX59 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
161866 2007 BF70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
161867 2007 CD 05/02/2007 RAS A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
161868 2007 CQ 05/02/2007 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
161869 2007 CW5 08/02/2007 RAS A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
161870 2007 CC7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
161871 2007 CE12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
161872 2007 CM13 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
161873 2007 CG15 07/02/2007 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
161874 2007 CS22 06/02/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161875 2007 CK25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
161876 2007 CW28 06/02/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
161877 2007 CR34 06/02/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
161878 2007 CL36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
161879 2007 CT40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161880 2007 CP44 08/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
161881 2007 CS45 08/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
161882 2007 CM46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
161883 2007 CU46 08/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
161884 2007 CD54 10/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
161885 2007 CF56 15/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
161886 2007 CO58 10/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
161887 2007 CG59 10/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
161888 2007 CP62 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
161889 2007 DP3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161890 2007 DT3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161891 2007 DW10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
161892 2007 DK19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161893 2007 DJ23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
161894 2007 DZ29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161895 2007 DV30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161896 2007 DE34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161897 2007 DQ41 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161898 2007 DS44 17/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161899 2007 DZ44 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
161900 2007 DF47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL