Danh sách tiểu hành tinh/161401–161500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161401 2003 UT166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
161402 2003 UP168 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161403 2003 UH181 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161404 2003 UD190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
161405 2003 UF202 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161406 2003 UJ202 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
161407 2003 UB213 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161408 2003 UC213 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161409 2003 UG234 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
161410 2003 UP237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
161411 2003 UD238 23/10/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
161412 2003 UW245 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161413 2003 UG246 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
161414 2003 UD253 27/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161415 2003 UM253 22/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
161416 2003 UU254 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
161417 2003 UJ264 27/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161418 2003 UL267 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
161419 2003 UL276 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161420 2003 UM276 29/10/2003 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
161421 2003 WC6 18/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161422 2003 WK17 18/11/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
161423 2003 WE26 18/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
161424 2003 WC39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161425 2003 WC41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161426 2003 WN42 19/11/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
161427 2003 WC55 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
161428 2003 WD57 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
161429 2003 WY72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
161430 2003 WP81 18/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161431 2003 WG83 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161432 2003 WN83 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
161433 2003 WY100 21/11/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161434 2003 WT133 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161435 2003 WB150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
161436 2003 WL159 29/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
161437 2003 WJ170 20/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
161438 2003 WY170 21/11/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
161439 2003 WM171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
161440 2003 WA172 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161441 2003 XV9 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161442 2003 YU14 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
161443 2003 YK26 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
161444 2003 YX32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
161445 2003 YN45 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161446 2003 YM46 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161447 2003 YF47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161448 2003 YK63 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161449 2003 YX91 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161450 2003 YK103 20/12/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
161451 2003 YM119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161452 2003 YJ139 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
161453 2003 YE158 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
161454 2003 YD180 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161455 2004 AR 12/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
161456 2004 AH26 13/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
161457 2004 BV 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
161458 2004 BP2 16/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
161459 2004 BQ22 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
161460 2004 BU44 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161461 2004 BS56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
161462 2004 BE116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
161463 2004 CY1 12/02/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
161464 2004 CE35 10/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161465 2004 CY70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161466 2004 CA83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
161467 2004 DY17 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161468 2004 DE31 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
161469 2004 EC79 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161470 2004 EV80 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161471 2004 FE12 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161472 2004 FG20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161473 2004 FC40 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161474 2004 FE40 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161475 2004 FY92 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161476 2004 FS96 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
161477 2004 FJ160 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
161478 2004 GX25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
161479 2004 GU27 15/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
161480 2004 GX38 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
161481 2004 GQ60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
161482 2004 GL61 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
161483 2004 GA87 14/04/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
161484 2004 HU42 20/04/2004 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
161485 2004 HZ47 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
161486 2004 HE52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
161487 2004 JO15 10/05/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
161488 2004 JC18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
161489 2004 KN6 18/05/2004 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
161490 2004 KY7 19/05/2004 Needville Needville Obs. 840 m MPC · JPL
161491 2004 KJ10 20/05/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
161492 2004 LG2 10/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
161493 2004 LL6 09/06/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
161494 2004 LN14 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
161495 2004 MA1 16/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161496 2004 NY 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
161497 2004 NY32 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161498 2004 PT69 07/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
161499 2004 PE82 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161500 2004 RW13 06/09/2004 Siding Spring SSS 8,5 km MPC · JPL