Danh sách tiểu hành tinh/160301–160400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160301 2003 FQ100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
160302 2003 FZ101 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160303 2003 FE111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160304 2003 GW1 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
160305 2003 GK2 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160306 2003 GE5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160307 2003 GA6 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160308 2003 GX12 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
160309 2003 GT16 04/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160310 2003 GA32 08/04/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
160311 2003 GA37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
160312 2003 GT39 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160313 2003 HX28 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
160314 2003 HZ42 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160315 2003 HO49 30/04/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
160316 2003 HD51 28/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
160317 2003 JE5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160318 2003 JR8 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160319 2003 JQ10 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
160320 2003 KF12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
160321 2003 KP13 26/05/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
160322 2003 LA4 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
160323 2003 MZ8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160324 2003 ME10 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160325 2003 NV1 02/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 8,6 km MPC · JPL
160326 2003 NF7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
160327 2003 NJ10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160328 2003 OG4 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
160329 2003 OC31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160330 2003 QN42 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160331 2003 QS57 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160332 2003 QU60 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
160333 2003 QC79 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160334 2003 QH109 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160335 2003 RK3 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160336 2003 RW4 03/09/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
160337 2003 RF18 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
160338 2003 SR52 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
160339 2003 SY66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
160340 2003 SB100 20/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
160341 2003 ST103 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160342 2003 SW103 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
160343 2003 SP139 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160344 2003 SG145 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
160345 2003 SJ175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160346 2003 SB296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
160347 2003 TL16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
160348 2003 TY20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
160349 2003 UA28 22/10/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,1 km MPC · JPL
160350 2003 UY49 16/10/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
160351 2003 UZ85 18/10/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
160352 2003 UJ138 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160353 2003 UV162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160354 2003 UO198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
160355 2003 UT226 22/10/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
160356 2003 UU278 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160357 2003 WF117 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160358 2003 WE159 29/11/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
160359 2003 XV6 03/12/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
160360 2003 XU12 14/12/2003 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
160361 2003 YD66 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160362 2003 YP90 20/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
160363 2003 YP107 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
160364 2004 BW115 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
160365 2004 DC66 23/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
160366 2004 ER16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
160367 2004 EN37 14/03/2004 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
160368 2004 EY42 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
160369 2004 FW34 16/03/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
160370 2004 FK36 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160371 2004 FG47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
160372 2004 FC51 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160373 2004 FU63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160374 2004 GR22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
160375 2004 HG6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160376 2004 HS27 20/04/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
160377 2004 HY27 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160378 2004 HN30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160379 2004 HX59 23/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160380 2004 HB67 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
160381 2004 JV6 11/05/2004 Mauna Kea J. Pittichová, N. Moskovitz 940 m MPC · JPL
160382 2004 JX16 12/05/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
160383 2004 JL19 13/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
160384 2004 JA30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160385 2004 JJ35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160386 2004 JX37 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160387 2004 JS44 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160388 2004 LC7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160389 2004 LO23 15/06/2004 Needville J. Dellinger, M. Eastman 830 m MPC · JPL
160390 2004 NQ8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
160391 2004 NJ20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160392 2004 OJ7 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160393 2004 PZ6 06/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
160394 2004 PB23 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
160395 2004 PF74 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160396 2004 PY84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160397 2004 PJ85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160398 2004 PT103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160399 2004 PA105 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160400 2004 RO5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL