Danh sách tiểu hành tinh/159501–159600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159501 2000 UB54 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
159502 2000 WW31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159503 2000 WQ44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159504 2000 WO67 27/11/2000 Socorro LINEAR APO 2,3 km MPC · JPL
159505 2000 WP77 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159506 2000 WU108 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159507 2000 WT151 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
159508 2000 XC20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159509 2000 XX21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159510 2000 XJ40 05/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
159511 2000 YG30 30/12/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
159512 2000 YR106 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
159513 2000 YF111 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159514 2001 CS43 03/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
159515 2001 DD39 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159516 2001 DK82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159517 2001 EK10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
159518 2001 FF7 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,8 km MPC · JPL
159519 2001 FK13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
159520 2001 FM66 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159521 2001 FD69 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
159522 2001 FE72 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
159523 2001 FS82 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
159524 2001 FO96 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159525 2001 FD117 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
159526 2001 FB121 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
159527 2001 FQ172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
159528 2001 FM175 31/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
159529 2001 FO176 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
159530 2001 FD189 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
159531 2001 HO13 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
159532 2001 HJ18 21/04/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
159533 2001 HH31 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,1 km MPC · JPL
159534 2001 HM42 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
159535 2001 HA57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
159536 2001 OD73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
159537 2001 OT84 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
159538 2001 OE87 29/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
159539 2001 PL3 05/08/2001 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
159540 2001 QL55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159541 2001 QU236 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159542 2001 QN294 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159543 2001 RW63 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 970 m MPC · JPL
159544 2001 RP76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159545 2001 RL121 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
159546 2001 SK26 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
159547 2001 SW65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159548 2001 SB72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159549 2001 SN91 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
159550 2001 SM127 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
159551 2001 SM176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159552 2001 SK232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159553 2001 SB236 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
159554 2001 SZ257 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
159555 2001 SJ276 27/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
159556 2001 SG350 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159557 2001 TF6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
159558 2001 TA23 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159559 2001 TF70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159560 2001 TO103 14/10/2001 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
159561 2001 TP190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159562 2001 TS237 10/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
159563 2001 TJ240 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159564 2001 UJ19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
159565 2001 UK21 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159566 2001 UU30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159567 2001 US64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159568 2001 UE107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159569 2001 UD163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159570 2001 UD190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
159571 2001 VM4 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159572 2001 VO4 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159573 2001 VB8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159574 2001 VE8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159575 2001 VZ30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159576 2001 VK40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159577 2001 VE65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159578 2001 VX72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159579 2001 VM81 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
159580 2001 VF102 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159581 2001 WO 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
159582 2001 XE31 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159583 2001 XK50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159584 2001 XT63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159585 2001 XK65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159586 2001 XF67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159587 2001 XG73 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159588 2001 XC106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159589 2001 XK115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159590 2001 XX121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159591 2001 XD146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159592 2001 XT164 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159593 2001 XR167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159594 2001 XP192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159595 2001 XF211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159596 2001 XT212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159597 2001 XV217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159598 2001 XJ232 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
159599 2001 XW243 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159600 2001 XK252 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL