Danh sách tiểu hành tinh/159401–159500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159401 1998 VM22 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
159402 1999 AP10 14/01/1999 Socorro LINEAR AMO 2,1 km MPC · JPL
159403 1999 CN141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
159404 1999 FX34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159405 1999 JG110 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159406 1999 KO 16/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
159407 1999 NW51 12/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
159408 1999 NU53 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159409 Ratte 1999 OJ 16/07/1999 Pises Pises Obs. 2,1 km MPC · JPL
159410 1999 RU122 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
159411 1999 RG126 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159412 1999 RZ133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159413 1999 RS145 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159414 1999 RN178 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
159415 1999 RL189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159416 1999 RV201 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159417 1999 RM232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
159418 1999 RD233 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
159419 1999 SQ6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159420 1999 SN14 30/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
159421 1999 TN10 08/10/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,7 km MPC · JPL
159422 1999 TL34 03/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
159423 1999 TQ75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159424 1999 TD97 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159425 1999 TY151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159426 1999 TJ265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159427 1999 TG268 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159428 1999 UH4 31/10/1999 Oaxaca J. M. Roe 4,6 km MPC · JPL
159429 1999 UM20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
159430 1999 UL50 30/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
159431 1999 VT18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159432 1999 VW18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159433 1999 VO93 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159434 1999 VQ94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159435 1999 VJ178 06/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159436 1999 VS178 06/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159437 1999 VS208 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159438 1999 XM3 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
159439 1999 XR12 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159440 1999 XL62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
159441 1999 XZ88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
159442 1999 XY152 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159443 1999 XD171 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159444 1999 XN209 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
159445 2000 AA25 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159446 2000 AF83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159447 2000 AT107 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159448 2000 AH199 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159449 2000 AD224 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159450 2000 BK33 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
159451 2000 BB38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159452 2000 BC38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159453 2000 BH44 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
159454 2000 DJ8 26/02/2000 Socorro LINEAR AMO 580 m MPC · JPL
159455 2000 DD32 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
159456 2000 ER131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
159457 2000 JP38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159458 2000 JW83 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159459 2000 KB 22/05/2000 Anderson Mesa LONEOS APO 1,8 km MPC · JPL
159460 2000 KP66 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
159461 2000 OR 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
159462 2000 OO3 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159463 2000 PM7 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159464 2000 PP23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159465 2000 QJ2 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159466 2000 QB10 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
159467 2000 QK25 26/08/2000 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
159468 2000 QG107 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159469 2000 QZ117 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159470 2000 QW119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159471 2000 QH122 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159472 2000 QA176 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159473 2000 RB 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159474 2000 RU3 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159475 2000 RU67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159476 2000 RH79 09/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159477 2000 SE 17/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159478 2000 SZ17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159479 2000 SY33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159480 2000 SR66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159481 2000 SX147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159482 2000 SF166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159483 2000 SO170 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
159484 2000 SS232 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159485 2000 SX238 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159486 2000 SY252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159487 2000 SD304 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159488 2000 SB306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159489 2000 SJ334 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
159490 2000 TM29 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159491 2000 TZ29 04/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159492 2000 TN43 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159493 2000 UA 17/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159494 2000 UT10 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
159495 2000 UV16 30/10/2000 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
159496 2000 UV17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159497 2000 UV23 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
159498 2000 UJ26 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
159499 2000 UH38 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159500 2000 UR46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL